Wirtualny Spacer


Kliknij na baloniki a przeniesiesz się do wirtualnego przedszkola

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cookies

giweather joomla module

Info

 

Przekaż   1%

1

 

 

wersja elektroniczna do pobrania

Regulamin rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 5

Pod Żaglami Piątki w Chodzieży

na rok szkolny 2018/19

 

Podstawa prawna:

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe

   (Dz.U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie

   przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego

   do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).

• Zarządzenie NR 0050.10.2018 Burmistrza Miasta z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie   ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską na rok szkolny 2017/2018.

• Statut Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży

 

 

 

Rozdział I

 

Zasady ogłaszania rekrutacji

 

§ 1

 

Rekrutację dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

 

Rozdział II

 

Tok postępowania rekrutacyjnego

 

§ 2

 

Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W przypadku odroczenia obowiązku szkolnego do przedszkola może uczęszczać dziecko do ukończenia 8 roku życia. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców (prawnych opiekunów dziecka) wniosków a w przypadku dzieci już uczęszczających do przedszkola, składane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Wniosek powinien zawierać szczegółową informację o aktualnym stanie zdrowia dziecka oraz informacje rodzica o rozwoju dziecka .Wniosek stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 

§ 3

 1. Do przedszkola przyjmowane są dzieci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. O przyjęciu w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.
 3. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
  1. przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 5 Pod Żaglami Piątki” załącznik nr 2 lub „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 5 Pod Żaglami Piątki w Chodzieży” załącznik nr 3,
  2. powołanie przez dyrektora Komisji Rekrutacyjnej;
  3. ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji;
  4. posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej;
 4. Do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży.
 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wolne miejsca.
 6. 6.Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.

 

Rozdział III

 

Zasady  i kryteria przyjęć dzieci do przedszkola

 

§ 4

 1. Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 Pod Żaglami Piątki w Chodzieży stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach:

- na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

- na stronie internetowej przedszkola,

- w prasie lokalnej.

§ 5

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
 2. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się także do dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży gdy dysponuje wolnymi miejscami po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego..
 4. W przypadku większej ilości kandydatów zamieszkałych poza obszarem gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

§ 6

 

 1. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna, kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym:

a. wielodzietność rodziny dziecka

b. niepełnosprawność dziecka

c. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka

d. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka

e. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka

f. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie

g. objęcie dziecka pieczą zastępczą

 1. Kryteria, o których mowa w § 6mają jednakową wartość.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, to na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 3. Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, Komisja Rekrutacyjna, kieruje się kryteriami określonymi przez organ prowadzący:
  1. rodzeństwo dziecka kontynuującego edukację przedszkolną – 4 punkty,
  2. rodzice (prawni opiekunowie) kandydata pracują, prowadzą działalność gospodarczą lub uczą się w systemie dziennym:
   1. jeden rodzic – 2 punkty,
   2. złożenie przez rodziców (prawnych opiekunów) deklaracji o pobycie dziecka w przedszkolu powyżej 7 godzin dziennie – 5 punkty,
 4. Dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów:

1. pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym - oświadczenie rodzica/ów o pobieraniu nauki w systemie dziennym, o zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej - załącznik nr 4 ,

2. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola - kopia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu złożona przez rodziców kandydata,

 1. czas pobytu kandydata w przedszkolu wyniesie powyżej 7 godzin dziennie - oświadczenie rodzica/ów zawarte we wniosku dotyczące deklarowanego czasu pobytu kandydata w przedszkolu powyżej 7 godzin.

 

 

§ 7

 

 1. Do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat,
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

§ 8

 1. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie „Wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 5 Pod Żaglami Piątki” lub „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 5 Pod Żaglami Piątki w Chodzieży”, dostępny w przedszkolu lub na stronie internetowej przedszkola.
 2. Wniosek o przyjęcie składa się do dyrektora przedszkola.
 3. Wniosek o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola zawiera:
  1. imię i nazwisko dziecka
  2. datę urodzenia dziecka
  3. numer PESEL dziecka
  4. miejsce zamieszkania dziecka
  5. czas pobytu dziecka w przedszkolu
  6. wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu
  7. imiona i nazwisko rodziców, ich miejsce zamieszkania
  8. adres poczty elektronicznej
  9. czytelność zapisów w Wniosku zgłoszenia i innych dokumentach,
  10. datę złożenia wniosku
  11. istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
  12. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów,
   1. 1.
    1. prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka
    2. dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą.
    3. Oświadczenie o niepełnosprawności dziecka i rodziców.
    4. 2.

 

 1. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 2. 6.Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego stanowiący załącznik

nr 3.

 1. Przeprowadza się postępowanie uzupełniające, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.
 2. Zgromadzone dane, o których mowa w pkt. 3, są przechowywane przez okres dwóch lat od dnia przekazania tych danych.
 3. 9.Nabór prowadzi się zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik do zarządzenia Burmistrza Miasta Chodzieży  z dnia 17 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia harmonogramu oraz szczegółowych terminów dokonywania czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Chodzież na rok szkolny 2023/2024– załącznik nr 1

Rozdział IV

Komisja Rekrutacyjna

 

§ 9

 1. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
  1. Dyrektor
  2. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,
  3. 3 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
  4. 1 przedstawiciel Rady Rodziców,
 2. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy;
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
  2. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
  3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.
 4. Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej:
  1. posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie       ustalonym   w harmonogramie,
  2. przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji,
  3. członkowie komisji wybierają z pośród siebie protokolanta,
  4. komisja rozpatruje wnioski zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami ujętymi w § 5 pkt 1  niniejszego regulaminu,
  5.  w sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący,
  6. komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych, podpisane przez wszystkich członków komisji,
  7. dyrektor oraz członkowie komisji dokonują uzasadnienia faktu nie przyjęcia dziecka  do przedszkola oraz potwierdzają to podpisem
 5. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaję się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - – załącznik nr 7,8.
 6. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
 7. Komisja rekrutacyjna podaje informację do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych – załącznik nr 9,10.
 8. Listy podaje się do publicznej wiadomości w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.
 9. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 10. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wpływu wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
 11. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
 12. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 13. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny , na który prowadzony jest nabór. .
 14. Informacje dotyczące dzieci nieprzyjętych w danym roku szkolnym do przedszkola, dyrektor przekazuje burmistrzowi. Informacja zawiera:
  1. imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka,
  2. imiona i nazwiska rodziców,
  3. Adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka.    

 

Rozdział V

 

Zadania dyrektora przedszkola

 

§ 10

 

 1. Podaje liczbę miejsc posiadanych przez przedszkole.
 2. Dyrektor powołuje przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Wykonuje czynności przygotowawcze do pracy Komisji Rekrutacyjnej tj.
  1. wywiesza ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na tablicy ogłoszeń, umieszcza te informacji na stronie internetowej  przedszkola lub w prasie lokalnej.
  2. wykłada rodzicom do wglądu „Regulamin rekrutacji dzieci do Miejskiego Przedszkola Pod Żaglami Piątki w Chodzieży, zwanego dalej „Regulaminem” oraz umieszcza go na stronie internetowej przedszkola,
  3. wydaje i przyjmuje „Wnioski o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola

nr 5 Pod Żaglami Piątki w Chodzieży” lub „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 5 Pod Żaglami Piątki w Chodzieży”, oraz przyjmuje dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w § 6, pkt.1.

 1. Przygotowuje na posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej wykazy zgłoszonych dzieci z podziałem na roczniki.
 2. Powołuje Komisję Kwalifikacyjną na dany rok szkolny.
 3. Uczestniczy w pracach Komisji Rekrutacyjnej.
 4. Kieruje rozpatrywaniem przez Komisję wniosków dzieci do przedszkola na dany rok szkolny na podstawie kompletu zgłoszonych dokumentów.
 5. Nadzoruje pod względem merytorycznym prawidłowość sporządzania dokumentacji przez Komisję, w tym zakresie:
  1. składanie podpisów przez członków Komisji,
  2. protokołowanie posiedzenia w czasie jego trwania,
  3. sporządzanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 6. Wywiesza listy dzieci przyjętych na posiedzeniu Komisji do wiadomości rodziców w terminie określonym jak w załączniku nr 1.
 7. Przekazuje burmistrzowi w terminie do 30 kwietnia, informację dotyczącą dzieci nieprzyjętych w danym roku do przedszkola.

Rozdział VI

Przepisy końcowe

 

§ 11

 1. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji Rodzice ( Prawni Opiekunowie) dziecka są zobowiązani   do zawarcia " Umowy świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego" na dany rok szkolny z dyrektorem przedszkola w terminie zgodnie z harmonogramem naboru.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Chodzież, 17.01.2023

 

 

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

 

 

 

 1. Harmonogram naboru – załącznik nr1
 2. Wniosek o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 5 Pod Żaglami Piątki w Chodzieży   - zał. Nr 2
 3. Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 5 Pod Żaglami Piątki w Chodzieży – załącznik Nr 3
 4. Oświadczenie rodziców o zatrudnieniu. – załącznik nr 4
 5. Listy dzieci zgłoszonych do przedszkola – załącznik Nr 5
 6. Listy dzieci zgłoszonych do przedszkola z podziałem na grupy wiekowe – załącznik

Nr 6

 1. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkola- załącznik Nr 7
 2. Listy dzieci niezakwalifikowanych do przedszkola- załącznik Nr 8
 3. Lista dzieci przyjętych do przedszkola – załącznik nr 9
 4. Lista dzieci nieprzyjętych do przedszkola – załącznik nr 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu rekrutacji dzieci

do Miejskiego Przedszkola nr 5w Chodzieży

na rok szkolny 20242025

HARMONOGRAM NABORU NA ROK SZKOLNY 2024/25

Harmonogram oraz terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do przedszkola na rok szkolny 2024/25

 

Od dnia Do dnia Do godz. Harmonogram czynności
  10.01.2024 r. 14:00 Podanie do publicznej wiadomości harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym.
Kontynuacja edukacji przedszkolnej
29.01.2024r. 02.02.2024 r. 15:00 Składanie w przedszkolu deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025
Rekrutacja
01.02.2024 r. 14.03.2024 r. 15:00 Składanie w przedszkolu podpisanych przez rodziców lub opiekunów prawnych wniosków o przyjęcie do przedszkola.
15.03.2024 r. 20.03.2024 r.   Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
  21.03.2024 r. 9:00 Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
25.03.2024 r. 29.03.2024 r. 15:00 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola (zawieranie umów).
  08.04.2024 r. 9:00 Opublikowanie w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
Rekrutacja – nabór uzupełniający ( na wolne miejsca )
08.04.2024r. 22.04.2024 r. 15:00 Składanie w przedszkolu wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów.
24.04.2024r. 26.04.2024 r.   Prace Komisji Kwalifikacyjnej.
  29.04.2024 r. 9:00 Opublikowanie w przedszkolu list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych. UWAGA: Zakwalifikowanie nie jest równoznaczne z przyjęciem do przedszkola.
29.04.2024r. 06.05.2024 r. 15:00 Potwierdzenie pisemnie przez rodzica lub opiekuna prawnego dziecka woli przyjęcia do przedszkola (zawieranie umów).
  09.05.2024 r. 9:00 Opublikowanie w przedszkolu list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do Regulaminu rekrutacji dzieci

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA

DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 POD ŻAGLAMI PIĄTKI W CHODZIEŻY

 

1. Zgłaszam dziecko:

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko mamy  
adres zamieszkania:  
telefon kontaktowy  
adres poczty elektronicznej  
Imię i nazwisko taty  
adres zamieszkania:  
telefon kontaktowy  
adres poczty elektronicznej  

3.Kryteria brane pod uwagę przy rekrutacji:

(wpisać „TAK” lub „NIE”)

 

Dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej ………………Liczba dzieci w rodzinie ………..

Dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności ………………………………………..…….…..

Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ………………………….. ………

Dziecko rodziców/opiekunów niepełnosprawnych: Matka ……………… Ojciec ……….…………

Dziecko posiada niepełnosprawne rodzeństwo ………………………………………………………

Dziecko rodzica/opiekuna samotnie je wychowującego …………………………….……………….

Dziecko w rodzinie zastępczej ………………………………………………………………………..

Rodzice dziecka pracują zawodowo lub uczą się w systemie dziennym:

Matka ……………… Rodzaj pracy: stała / dorywcza*,uczy się w systemie dziennym …………

Ojciec ……………… Rodzaj pracy: stała / dorywcza* , uczy się w systemie dziennym ……….

Rodzeństwo dziecka uczęszcza do tej placówki (jeśli tak - podać imię, nazwisko i rok urodzenia)……………………………………………………………………………………………………………

 

4. Pobyt dziecka w placówce wyniesie ………………. godzin dziennie ………………………..

5. Dodatkowe informacje o dziecku:

 1. Proszę, aby moje dziecko uczestniczyło/ nie uczestniczyło w zajęciach religii.

(właściwe podkreślić) ( religię w przedszkolu mają dzieci 6- letnie)

 

 1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody ( właściwe podkreślić) na publikowanie zdjęć dziecka na stronie internetowej, facebooku Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży, prasie.

 

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

q       przestrzegania postanowień statutu przedszkola

q       podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach

q     regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie

q       przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo

q       przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA l JEGO RODZINY

Zgodnie z Zarządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania(Dz.U. MEN Nr 23 poz. 225) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych przez przedszkole 

w celu przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

Oświadczam, że dane zawarte w karcie, są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podpis czytelny: matki........................................................... ojca..................................................

Data……………………………

Do wniosku załączam: odpowiednie zakreślić

oświadczenie o wielodzietności

oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kopia orzeczenia o potrzebie

       kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

 

oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopni niepełnosprawności

oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację

oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia aktu zgonu rodzica dziecka

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie                

       z jego rodzicem

oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą

oświadczenie rodziców o pobraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3

do Regulaminu rekrutacji dzieci

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży

 

 

DEKLARACJA O KONTYNUACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

WMIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 POD ŻAGLAMI PIĄTKI W CHODZIEŻY

 

 

1. Zgłaszam dziecko:

2. Dane rodziców/opiekunów dziecka:

Imię i nazwisko mamy  
adres zamieszkania:  
telefon kontaktowy  
adres poczty elektronicznej  
Imię i nazwisko taty  
adres zamieszkania:  
telefon kontaktowy  
adres poczty elektronicznej  

 

4. Pobyt dziecka w placówce wyniesie ………………. godzin dziennie ………………………..

5. Dodatkowe informacje o dziecku:

 1. Proszę, aby moje dziecko uczestniczyło/ nie uczestniczyło w zajęciach religii.

(właściwe podkreślić) ( religię w przedszkolu mają dzieci 6- letnie)

 

 1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody ( właściwe podkreślić) na publikowanie zdjęć dziecka na stronie internetowej, facebooku Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży, prasie.

 

 

ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO:

q       przestrzegania postanowień statutu przedszkola

q       podawania do wiadomości przedszkola jakichkolwiek zmian w podanych wyżej informacjach

q     regularnego uiszczania opłat za przedszkole w wyznaczonym terminie

q       przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola osobiście lub przez osobę dorosłą, zgłoszoną nauczycielce na piśmie zapewniającą dziecku bezpieczeństwo

q       przyprowadzania do przedszkola tylko zdrowego dziecka

 

 

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE DANYCH OSOBOWYCH DZIECKA l JEGO RODZINY

Zgodnie z Zarządzeniem MEN w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne placówki oświatowe dokumentacji przebiegu nauczania (Dz.U. MEN Nr 23 poz. 225) są zebrane w celu szybkiego kontaktu w nagłych okolicznościach oraz poznania sytuacji rodzinnej dziecka. Są udostępnione tylko nauczycielom przedszkola, którzy są zobowiązani do zachowania tajemnicy służbowej.

Ja niżej podpisany(a) wyrażam zgodę na wykorzystywanie w/w danych przez przedszkole 

w celu przetwarzania ich dla potrzeb pedagogicznych i edukacyjnych (art. 23 ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 oraz art. 24 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883).

Na zebranie powyższych danych o dziecku i jego rodzinie wyrażam zgodę.

Oświadczam, że dane zawarte w karcie, są zgodne ze stanem prawnym i faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Podpis czytelny: matki........................................................... ojca..................................................

Data……………………………

Do wniosku załączam: odpowiednie zakreślić

oświadczenie o wielodzietności

oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem przez rodzica kopia orzeczenia o potrzebie

     kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

 

oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopni niepełnosprawności

oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację

oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia aktu zgonu rodzica dziecka

oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie                

       z jego rodzicem

oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą

oświadczenie rodziców o pobraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 4

do Regulaminu rekrutacji dzieci

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży

 

 

 

Oświadczenie rodziców o pobieraniu nauki w systemie dziennym, zatrudnieniu lub prowadzeniu działalności gospodarczej

 

 

 

Ja niżej podpisana/y …....................................................................................................................

 

zamieszkała/y...................................................................................................................................

 

legitymująca/y się dowodem osobistym nr ….................... wydanym przez.................................

……………………………………………………………………………………………………

 

oświadczam, że jestem zatrudniona/y w ......................................................................................

 

oświadczam, że jestem osobą uczącą się w systemie dziennym .................................................

 

…......................................................................................................................................................

 

oświadczam, że prowadzę działalność gospodarczą.......................................................................

 

…....................................................................................................................................................

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

…....................................................................................

Data i czytelny podpis osoby składającej oświadczenie

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

do Regulaminu rekrutacji dzieci

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży

 

 

LISTA DZIECI ZGŁOSZONYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5

W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

Lp.

Nazwisko i imię

 

Data urodzenia Miejsce zamieszkania
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Załącznik nr 6

do Regulaminu rekrutacji dzieci

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży

 

 

 

 

 

 

LISTA DZIECI ZGŁOSZONYCH DO MIEJSKIEGO NR 5 W CHODZIEŻY NA ROK SZKOLNY 2023/2024 Z PODZIAŁEM NA GRUPY WIEKOWE

Rocznik:

Lp.

Nazwisko i imię

 

Data urodzenia Miejsce zamieszkania
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Załącznik nr 7

do Regulaminu rekrutacji dzieci

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży

 

 

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W CHODZIEŻY

NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

Rocznik:

Lp.

Nazwisko i imię

 

Data urodzenia Miejsce zamieszkania
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

Załącznik nr 8

do Regulaminu rekrutacji dzieci

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży

 

 

 

LISTA DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W CHODZIEŻY

NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

Rocznik:

Lp.

Nazwisko i imię

 

Data urodzenia Miejsce zamieszkania
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Załącznik nr 9

do Regulaminu rekrutacji dzieci

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży

 

LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W CHODZIEZY NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

 

Rocznik:

Lp.

Nazwisko i imię

 

Data urodzenia Miejsce zamieszkania
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Załącznik nr 9

do Regulaminu rekrutacji dzieci

do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży

 

 

LISTA DZIECI NIEPRZYJĘTYCH DO MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5 W CHODZIEZY NA ROK SZKOLNY 2023/2024.

 

Lp.

Nazwisko i imię

 

Data urodzenia Miejsce zamieszkania
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
Copyright © 2024 Przedszkole nr 5  Rights Reserved.