Wirtualny Spacer


Kliknij na baloniki a przeniesiesz się do wirtualnego przedszkola

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cookies

giweather joomla module

Info

 

Przekaż   1%

1

 

 

 

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5

POD ŻAGLAMI PIĄTKI

W CHODZIEŻY

 

 

Nadany uchwałą Nr  IX/95/91   Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia  18 grudnia 1991 roku   w sprawie zatwierdzenia Statutu wzorcowego Miejskich Przedszkoli  w Chodzieży

 

Zmiana nr 1 - uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 07 kwietnia 2006r.

Zmiana nr 2-  uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 22 maja 2007r.

Zmiana nr 3 - uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 12 listopada 2007r.

Zmiana nr 4 – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 28 marca 2011r.

Zmiana nr 5 – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 26 listopada 2013r

Zmiana nr 6 – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 13 marca 2014r.

Zmiana nr 7 – uchwła Rady Pedagogicznej z dnia 31 sierpnia 2015r.

Zmiana nr 8 – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 19 września 2016r.

Zmiana nr 9 – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29 listopada 2017r.

Zmiana nr 10 – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 29 sierpnia 2019r.

Zmiana nr 11 – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 15 kwietnia 2020r.

Zmiana nr 12 – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia  3 listopada 2020r.

Zmiana nr 13 – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 24 czerwca 2021r.

Zmiana nr 14 – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 10 maja 2022r.

Zmiana nr 15 – uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 15 listopada 2022r.

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082ze zm.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. -Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082).
 • Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 Nr 120, poz. 526 z późn. zm.,).
 • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.  1762 z późn. zm.).
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1594).

 

 

ROZDZIAŁ:

 

 1. Postanowienia ogólne…………………………………. 5      
 2. Cele i zadania przedszkola………………………………. 6      
 • Organizacja przedszkola…………………………………. 10
 1. Organy przedszkola i ich kompetencje…………………. 18
 2. Wychowankowie przedszkola…………………………… 24
 3. Rodzice…………………………………………………….. 26
 • Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola…………….. 27
 • Sprawy sporne…………………………………………….. 33
 1. Postanowienia końcowe………………………………….. 34

 

 

STATUT MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5

„POD ŻAGLAMI PIĄTKI”

 W CHODZIEŻY

 

 

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 

 • 1

 

 1. Miejskie Przedszkole nr 5 „Pod Żaglami Piątki”  w Chodzieży  jest placówką publiczną działającą jako jednostka budżetowa.
 2. Miejskie Przedszkole nr 5 „Pod Żaglami Piątki” w Chodzieży ma siedzibę pod adresem:

 

 1. Reymonta 25

64-800 Chodzież

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska w Chodzieży.
 2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Wielkopolski Kurator Oświaty z siedzibą przy ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
 3. W pieczęciach i stemplach ustalona nazwa jest używana w pełnym brzmieniu:

 

Miejskie Przedszkole nr 5

„Pod Żaglami Piątki”

w Chodzieży

 1. Reymonta 25

64-800 Chodzież

tel. 67 28 20 237

NIP 6070008932

REGON:570170864

 

 1. Obsługa finansowo- księgowa prowadzona jest w Miejskim Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży.
 2. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
 • przedszkolu – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole nr 5 „Pod Żaglami Piątki” w Chodzieży,
 • statucie – należy przez to rozumieć Statut Miejskiego Przedszkola nr 5 „Pod Żaglami Piątki” w Chodzieży,
 • nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
 • 4) rodzicach – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

Słownik

 

Ilekroć w statucie użyto słowa:

 • Ustawa Prawo oświatowe – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.);
 • Ustawa o systemie oświaty – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 ze zm.);
 • przedszkole, jednostka – należy przez to rozumieć Miejskie Przedszkole Nr 5 w Chodzieży „Pod Żaglami Piątki”
 • dyrektor– należy przez to rozumieć Dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży „Pod Żaglami Piątki”.;
 • rodzice – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem;
 • dzieci, wychowankowie – należy przez to rozumieć wychowanków Miejskiego Przedszkola Nr 5 w Chodzieży „Pod Żaglami Piątki”.

 

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

 

 • 2

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje wspomaganie rozwoju i wczesną edukację dziecka  od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.
 2. Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest poprzez proces opieki, wychowania i nauczania — uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.
 3. Przedszkole realizuje zadania wynikające z Ustawy - Prawo Oświatowe, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności:
 • wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
 • tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
 • wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
 • wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
 • wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
 • promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym o bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
 • przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
 • tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
 • tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
 • współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
 • kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
 • systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
 • systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
 • organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
 • tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających poznawaniu różnych zawodów. Prowadzenie działań w zakresie doradztwa zawodowego/preorientacji zawodowej w przedszkolu, która ma na celu wstępne zapoznanie dzieci z wybranymi zawodami oraz pobudzanie i rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień m.in. poprzez:
 1. a) prowadzenie zajęć mających na celu poznawanie własnych zasobów: dziecko określa, co lubi robić, podaje przykłady różnych zainteresowań, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;
 2. b) organizowanie spotkań z pasjonatami oraz przedstawicielami różnych zawód: strażak, policjant, lekarz, górnik itp.,
 3. c) organizowanie wycieczek do zakładów pracy.

3a.Wynikające z powyższych celów zadania, przedszkole realizuje w ramach   następujących    obszarów edukacyjnych:

 • fizyczny
 • emocjonalny
 • społeczny
 • poznawczy
 1. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalone są w planie pracy jednostki i w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

      4a. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:

1) organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem  indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,

2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,

3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,

4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno-wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.

      4b. Sposób realizacji zadań przedszkola uwzględnia:

1) możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy;

2) specjalne potrzeby edukacyjne dzieci;

3) potrzebę prowadzenia diagnozy i obserwacji dzieci w celu monitorowania ich rozwoju;

4) organizację przestrzeni przedszkola stymulującej rozwój dzieci;

5) organizowanie zabaw ruchowych i muzyczno-ruchowych, w tym zabaw na wolnym powietrzu;

6) wykorzystanie każdej naturalnie pojawiającą się sytuacji edukacyjnej umożliwiającej ćwiczenie w zakresie osiągania dojrzałości szkolnej.

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola;
 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym;
 • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.;
 • współpracuje z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc;
 • współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zapewniając w miarę potrzeb pomoc socjalną.
 1. Opiekę nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu sprawują:
 • w czasie pobytu w przedszkolu – nauczyciele zgodnie z rozkładem zajęć, a w razie ich nieobecności inni nauczyciele zgodnie z zeszytem zastępstw;
 • w czasie spacerów i wycieczek – nauczyciel, który jest organizatorem zajęć poza terenem przedszkola (w sprawowaniu opieki przy wyjściu poza teren przedszkola nauczyciel ma prawo korzystać z pomocy woźnej oddziałowej lub rodzica);
 • podczas chwilowej uzgodnionej nieobecności nauczyciela w oddziale, odpowiedzialność za pełne bezpieczeństwo wychowanków ponosi osoba zastępująca go (pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa);
 • organizację wycieczek wyjazdowych określają odrębne przepisy;
 • w przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych lekarstw – tylko w szczególnych przypadkach, po okazaniu zlecenia lekarza i w oryginalnym opakowaniu;
 • wychowankowie przedszkola powinni być ubezpieczeni za zgodą rodziców.
 1. Przedszkole podejmuje niezbędne działania w celu tworzenia optymalnych warunków realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewnienia każdemu Dziecku warunków niezbędnych do jego rozwoju, podnoszenia jakości pracy przedszkola i jego rozwoju organizacyjnego.
 2. Przedszkole kładzie szczególny nacisk na realizację podstawowych kierunków polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny ogłoszonym przez Ministra Edukacji i Nauk.
 3. W przedszkolu umożliwia się dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości

            narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez :

 1)       rozbudzanie przynależności narodowej, regionalnej, lokalnej,

 2)       ochronę i przekaz narodowego i wielkopolskiego dziedzictwa kulturowego,

 3)       aprobatę „dwujęzyczności” języka literackiego i gwary,

 4)       kształtowanie szacunku dla praw człowieka, podstawowych swobód, bez względu     na   różnice rasy, koloru skóry, poglądów politycznych, urodzenia,

 5)       zapewnienie poszanowania prawa do zachowania obywatelstwa, nazwiska,

  stosunków rodzinnych.

        6)      organizowanie nauki religii na życzenie rodziców wyrażone w formie pisemnego   oświadczenia, zgodnie z odrębnymi przepisami;

 • udział w spotkaniach z ciekawymi postaciami zapraszanymi do przedszkola –        autorytetami w zakresie nauki, kultury i sportu;
 • tworzenie tradycji przedszkola;
 • wzbudzanie poczucia szacunku dla wartości, na których oparta jest rodzina.

 

 1. W przypadku zawieszenia zajęć w przedszkolu dyrektor będzie obowiązany do zorganizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,, w sytuacji, gdy zajęcia zostaną zawieszone z powodu zaistnienia następujących okoliczności:

       1)      zagrożenia bezpieczeństwa dzieci w związku z organizacją i przebiegiem imprez   ogólnopolskich lub międzynarodowych,

       2)          temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia   z  uczniami, zagrażającej zdrowiu dzieci,

       3)        zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,

       4)        innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu dzieci.

 

 

 • 3

 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w przedszkolu polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.

1a. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom       uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom, w tym również dzieciom i ich opiekunom przybywających z zagranicy w związku z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego.

1b. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu udzielają wychowankom nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi  i terapeuci pedagogiczni, zwani dalej „specjalistami”, pedagodzy specjalni.

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:
 • niepełnosprawnym;
 • niedostosowanym społecznie;
 • zagrożonym niedostosowaniem społecznym;

3a)  zaburzeniami zachowania i emocji;

 • ze specyficznym trudnościami w uczeniu się;
 • z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych; z chorobami przewlekłymi;

           5a)   w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych;

z niepowodzeniami edukacyjnymi;

 • z zaniedbań środowiskowych wynikających z trudnych warunków bytowych  dziecka i rodziny, sposobem spędzania wolnego czasu, kontaktami środowiskowymi;
 • z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;
 • ze szczególnymi uzdolnieniami.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:
 • dziecka;
 • rodziców dziecka;
 • dyrektora przedszkola;
 • nauczyciela lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem;
 • pielęgniarki środowiska nauczania;
 • poradni;
 • pomocy nauczyciela;
 • asystenta rodziny;
 • pracownika socjalnego;
 • kuratora sądowego;
 • organizacji pozarządowych oraz innych instytucji działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
 • pedagoga specjalnego
 1. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
 • rodzicami dzieci;
 • poradniami psychologiczno- pedagogicznymi;
 • placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • innym przedszkolami, szkołami i placówkami;
 • organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.
 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem w formie:
 • zajęć specjalistycznych:
 1. a) korekcyjno-kompensacyjnych,
 2. b) logopedycznych,
 3. c) rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne,
 4. d) innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

 3) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania   przedszkolnego;

    4) porad i konsultacji.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne oraz organizowane przez Dyrektora Przedszkola.
 2. Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizowane są dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  • zajęcia logopedyczne organizowane są dla dzieci z deficytami kompetencji, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz utrudniają naukę;
  • inne zajęcia o charakterze terapeutycznym organizowane są dla dzieci zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi utrudniającymi funkcjonowanie w przedszkolu;
  • zajęcia rozwijające uzdolnienia przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy dla dzieci szczególnie uzdolnionych;
  • zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się dla dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się;
  • zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym.
 3. Celem udzielanej rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest
  • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
  • rozwijanie ich umiejętności wychowawczych;
  • zwiększanie efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dziecka.
 1. W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom dziecka i nauczycielom w formie:
 • porad;
 • konsultacji;
 • warsztatów i szkoleń.
 1. Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści w przedszkolu rozpoznają odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz indywidualne możliwości psychofizyczne uczniów oraz czynniki środowiskowe wpływające na jego funkcjonowanie w przedszkolu w celu wspierania potencjału rozwojowego dziecka i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku społecznym.
 2. Nauczyciele oraz specjaliści w przedszkolu,  prowadzą  obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).
 3. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, odpowiednio nauczyciel, niezwłocznie udziela dziecku tej pomocy w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem i informuje o tym dyrektora przedszkola.
 4. Wychowawca grupy lub dyrektor przedszkola, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracują z rodzicami i z innymi nauczycielami, wychowawcami, poradnią.
 5. W przypadku gdy dziecko posiadający orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu,  odpowiednio wychowawca lub dyrektor przedszkola, planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, uwzględnia wnioski dotyczące dalszej pracy z dzieckiem, zawarte  w orzeczeniach lub opiniach.
 6. Rodzice dziecka mają prawo:

1)   wnioskować o udzielenie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

2)   do udziału w spotkaniach zespołu;

3) wnioskować o dokonanie przez zespół oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem terminu ustalonego przez dyrektora przedszkola.

 1. Dyrektor powołuje zespół do spraw pomocy  psychologiczno- pedagogicznej, który działa w obrębie swoich kompetencji
 2. Zadania zespołu w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  • Zespół ustala zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • Określa zalecane formy, sposoby i okres udzielania dziecku pomocy;
  • Dokonuje oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dziecku;
  • Formułuje wnioski i zalecenia do dalszej pracy, określa formy, sposoby, okresy udzielania dziecku dalszej pomocy;
  • Podejmuje działania mediacyjnych i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;
  • Informuje rodziców:
 3. o terminie posiedzenia zespołu i mogą uczestniczyć w jego spotkaniach,
 4. o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresach udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne zajęcia będą realizowane.

 

 • 3a

 

 1. W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
 2. Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci może być organizowane w przedszkolu, jeżeli ma ono możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania.
 3. Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest powoływany przez dyrektora przedszkola. W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym:

1) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka;

2)       psycholog;

3)       logopeda.

3a.     pedagog specjalny

 1. Do zadań zespołu należy w szczególności:
  • ustalenie, na podstawie diagnozy poziomu funkcjonowania dziecka zawartej w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
  • nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
  • opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz ocenianie postępów oraz trudności w funkcjonowaniu dziecka,
  • analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
 1. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu.
 2. Zadania, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i 2, są realizowane we współpracy z:
 • Rodzicami,
 • Nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,
 • Poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi poradniami specjalistycznymi.
 1. Zespół współpracuje z rodzicami w szczególności przez:
  • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
  • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
  • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.
 1. Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach programu, w tym prowadzi arkusz obserwacji dziecka.
 2. Program określa w szczególności:
 • 1)sposób realizacji celów rozwojowych ukierunkowanych na poprawę funkcjonowania dziecka wzmacnianie jego uczestnictwa w życiu społecznym i przygotowanie do nauki w szkole, eliminowanie barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dziecka, w tym jego aktywność i uczestnictwo w życiu społecznym;
 • 2)wsparcie rodziny dziecka w zakresie realizacji programu;
 • 3)w zależności od potrzeb - zakres współpracy;
 • 4)sposób oceny postępów dziecka.

 

 • 4

 

 1. Przedszkole realizuje zadania statutowe w ramach koncepcji przedszkola otwartego, umożliwiając rodzicom pełne współuczestnictwo w życiu przedszkola w ramach istniejących warunków oraz proponując różnorodne formy kontaktów.
 2. Przedszkole wspomaga rodzinę w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki

w szkole poprzez:

 • zaznajamianie z zadaniami wynikającymi z programu pracy przedszkola i strategią edukacyjną w danym oddziale,
 • dostarczanie wiedzy pedagogicznej i uwrażliwianie rodziców na potrzeby i możliwości dziecka,
 • informowanie na bieżąco o postępach dziecka, wskazując osiągnięcia, powodzenia, podejmowane próby działania. Rodzice mają prawo do uzyskiwania rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju,
 • uzgadnianie wspólnie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu i w domu,
 • współpraca z rodzicami przybiera następujące formy:
  1. rodzice mają wstęp do przedszkola w każdym momencie, gdy uznają to za stosowne i konieczne,
 1. bezpośrednie kontakty nauczycieli z rodzicami podczas przyprowadzania i odbioru dzieci,
 2. współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,
 3. udzielanie informacji o postępach lub trudnościach dziecka na podstawie obserwacji i diagnozy, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspólne ustalanie sposobu postępowania – w czasie comiesięcznych dyżurów nauczycieli; konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
 4. udział rodziców w spotkaniach integracyjnych,
 5. pomoc rodziców w przygotowaniu imprez, uroczystości przedszkolnych, wyjazdów,
 6. możliwość uzyskania indywidualnej porady lub spotkań o charakterze terapeutycznym w przypadku zgłoszenia takiej potrzeby przez rodziców,
 7. uczestniczenie rodziców w zebraniach edukacyjno-warsztatowych, spotkaniach odbywających się z udziałem nauczycieli i specjalistów; zebraniach grupowych,
 8. uczestniczenie w zajęciach otwartych, pokazowych,
 9. kąciki dla rodziców,
 10. godziny dostępności w przedszkolu - Nauczyciel jest zobligowany do         

     przebywania  w przedszkolu w tzw. godzinach dostępności. Wymiar tych          godzin wynosi:

-  1 godzinę tygodniowo – w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze co najmniej 1/2,

-  1 godzinę na 2 tygodnie – w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2.

         W czasie godziny dostępności nauczyciel ma w ramach ptrzeb prowadzić konsultacje dla dzieci i ich rodziców. Godzina dostępności będzie realizowana w ramach zadań statutowych przedszkola i nie będzie dodatkowo płatna. Nie będzie to zatem godzina ponadwymiarowa.

 

 • 5

 

 1. Przedszkole organizuje działalność innowacyjną mającą na celu poprawę jakości pracy przedszkola.
 2. Innowacją są nowatorskie rozwiązania programowe, organizacyjne lub metodyczne.
 3. Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub oddział.
 4. Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez przedszkole odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
 5. Nauczyciele w przedszkolu opracowują innowacje.
 6. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji w przedszkolu podejmuje rada pedagogiczna, po uzyskaniu:
 • zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,
 • pisemnej zgody autora na jej prowadzenie w przedszkolu, w przypadku gdy założenia innowacji nie były wcześniej opublikowane.

 

 • 5a

Doradztwo zawodowe

 

 1. W przedszkolu prowadzone są działania z zakresu doradztwa zawodowego, które obejmują preorientację zawodową mającą na celu pobudzanie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci , a także wstępne ich zapoznanie z wybranymi zawodami.
 2. Działania z zakresu doradztwa zawodowego prowadzone w przedszkolu:
 • zajęcia podczas których dziecko określa, co lubi robić, opowiada o sobie w grupie rówieśniczej, podaje przykłady zainteresowań po;
 • spotkania z pasjonatami i przedstawicielami różnych zawodów: strażak, policjant, lekarz itp.,
 • wycieczki do zakładów pracy.
 1. Treści programowe z zakresu doradztwa zawodowego dla przedszkola obejmują:

                  1) Poznanie siebie, gdzie dziecko:

 1. określa, co lubi robić;
 2. podaje przykłady różnych zainteresowań;
 3. określa, co robi dobrze;
 4. podejmuje działania i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych;

2) Świat zawodów i rynek pracy, gdzie dziecko:

 1. odgrywa różne role zawodowe w zabawie,
 2. podaje nazwy zawodów wykonywanych przez osoby w jego najbliższym otoczeniu i nazwy tych zawodów, które wzbudziły jego zainteresowanie oraz identyfikuje i opisuje czynności zawodowe wykonywane przez te osoby,
 3. wskazuje zawody zaangażowane w postawanie produktów codziennego użytku oraz w zdarzenia, w których dziecko uczestniczy, takie jak wyjście na zakupy, koncert, pocztę,
 4. podejmuje próby posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w sposób twórczy i niekonwencjonalny,
 5. opowiada o sobie w grupie rówieśniczej;

3) Rynek edukacyjny i uczenie się przez całe życie, gdzie dziecko:

 1. nazywa etapy edukacji (bez konieczności zachowania kolejności chronologicznej),
 2. nazywa czynności, których lubi się uczyć;

4) Planowanie własnego rozwoju i podejmowanie decyzji edukacyjno-zawodowych, gdzie dziecko:

 1. opowiada, kim chciałoby zostać;
 2. na miarę swoich możliwości planuje własne działania lub działania grupy rówieśniczej przez wskazanie pojedynczych czynności i zadań niezbędnych do realizacji celu,
 3. podejmuje próby decydowania w ważnych dla niego sprawach, indywidualnie i w ramach działań grupy rówieśniczej.

 

 • 6

 

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych i obwiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny, a w szczególności:
 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem

                       fizycznym, jak i psychicznym,

 • podczas pobytu dzieci w ogrodzie, umożliwia zajęcia i zabawy na terenie bezpiecznym, gdzie sprzęt dostosowany jest do potrzeb i możliwości dzieci,
 • rozkład dnia w przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu dnia i ich różnorodność,
 • dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie zajęć relaksacyjnych i wyciszających,
 • sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie:
  1. w salach zajęć zapewnia się temperaturę co najmniej 18ºC, w przypadku niższej temperatury, dyrektor przedszkola zawiesza zajęcia na czas określony i powiadamia o tym organ prowadzący,
  2. dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia, jeśli temperatura zewnętrzna, mierzona o godz. 21:00 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi - 15ºC lub jest niższa a także w przypadku wystąpienia na danym terenie zdarzeń, które mogą zagrozić zdrowiu dziecka,
 • stoliki, krzesełka i wyposażenie sal dostosowane jest do wzrostu dzieci i rodzaju ich czynności,
 • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
 • współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.
 • współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej zapewniając w miarę   potrzeb pomoc socjalną.
 1. Bezpośrednią opiekę nad dziećmi w przedszkolu i w czasie zajęć poza terenem przedszkola sprawuje nauczyciel przy pomocy woźnej.
 • Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w trakcie pobytu w przedszkolu ponosi wyłącznie nauczyciel.
 • W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawuje nauczyciel, woźna, rodzice w stosunku - jedna osoba dorosła na 15 dzieci - w wypadku wycieczek autokarowych, i w przypadku spacerów. Z tym, że całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci ponosi nauczyciel.
 • Każda wycieczka powinna być zgłoszona i uzgodniona z dyrektorem przedszkola.
 • Każda wycieczka musi być zgłoszona na druku „Karta wycieczki”.
 • Powiadomienie rodziców o wycieczce powinno nastąpić co najmniej dzień wcześniej.
 • Każdy nauczyciel wychodząc z dziećmi poza teren przedszkola jest zobowiązany do każdorazowego odnotowania tego faktu w zeszycie wyjść z dziećmi.

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycieli, w liczbie uzależnionej od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.
 2. Jeżeli przerwa w działalności przedszkola trwa co najmniej dwa tygodnie, dyrektor   dokonuje kontroli całego obiektu i terenu wokół niego pod kątem bezpieczeństwa. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.
 3. W razie nieszczęśliwego wypadku podczas pobytu dziecka w przedszkolu nauczyciel  zobowiązany jest:
  • udzielić pierwszej pomocy, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe,
  • powiadomić rodziców dziecka,
  • niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola,
  • o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę,
  • dyrektor zobowiązany jest powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty a w przypadku zbiorowego  zatrucia zawiadamia niezwłocznie Państwowego Inspektora Sanitarnego.
 1. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.
 2. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

 

ROZDZIAŁ III

ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

 

Funkcjonowanie przedszkola

 

 • 7

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok, z wyjątkiem przerw wakacyjnych.
 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący.
 3. Dyrektor przedszkola może organizować grupy łączone – odpowiednio do zmniejszonej frekwencji wychowanków.
 4. Nauczyciele nie pracujący bezpośrednio z dziećmi (ust.3), pozostają do dyspozycji dyrektora, realizując zadania zapewniające prawidłową działalność przedszkola.
 5. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
 • liczby dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy;
 • wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego;
 • wniosków rodziców określających zapotrzebowanie na rodzaj zajęć dodatkowych prowadzonych przez przedszkole.
 1. Przedszkole współpracuje z innymi instytucjami oświatowymi w Polsce i za granicą, takimi jak: przedszkola, szkoły podstawowe, uczelnie wyższe, ośrodki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, dając możliwość wymiany doświadczeń zawodowych oraz tworząc bazę ćwiczeniową dla studentów kierunków pedagogicznych oraz uwzględniając wolontariat jako formę praktyk pedagogicznych.
 2. Przedszkole może współpracować z innymi instytucjami lokalnymi w celu organizowania działań mających na celu integrację lokalnej społeczności i promocję jednostki.
 • 8
  1. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego może utworzyć stanowisko wicedyrektora w innych przypadkach niż w ust.1 a także, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć  inne stanowiska kierownicze.
  2. Powołania i odwołania wicedyrektora  dokonuje dyrektor przedszkola po uzgodnieniu opinii z Radą Pedagogiczną i organem prowadzącym.
  3. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a dyrektorem:
 • współkieruje bieżącą działalnością wychowawczo-dydaktyczną przedszkola,
 • współdecyduje o organizacji pracy zajęć dodatkowych,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny i dokonuje oceny pracy pozostałych pracowników współdziałając z dyrektorem,
 • wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością przedszkola, a w szczególności zlecone przez dyrektora (jak: opracowanie tygodniowego rozkładu pracy nauczycieli, czynności dodatkowych nauczycieli),
 • organizuje zastępstwa za nieobecnych w pracy nauczycieli w celu zapewnienia opieki dzieciom i ciągłości realizacji programu,
 • nadzoruje prawidłowe naliczanie odpłatności rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu zgodnie z obowiązującymi zarządzeniami,
 • zastępuje Dyrektora w przypadku jego nieobecności.
 • 8a

 

 1. W przypadku niepowołania Wicedyrektora, w razie nieobecności Dyrektora zastępuje go upoważniony pracownik.
 2. Upoważnienie następuje w formie pisemnej i nie dotyczy rozwiązywania stosunku pracy oraz ustalania wysokości wynagrodzenia i nagród.

 

Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

 

 • 9

 

 1. Rodzice  dzieci przyprowadzają i odbierają je z przedszkola oraz są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 2. Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka przez osobę dorosłą, zdolną do podejmowania czynności prawnych, upoważnioną (na piśmie) przez rodziców.
 • Upoważnienie takie jest skuteczne przez cały rok szkolny uczęszczania dziecka do przedszkola, pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców oraz podpis rodzica;
 • Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili.
 • Upoważniona osoba jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo dziecka w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
 • Dzieci nie są wydawane osobom niepełnoletnim.
 • Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić także przez udzielenie pisemnego upoważnienia.

 

 1. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
  • O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola lub jego społeczny zastępca. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami
 1. Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.
 • W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w jednostce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami.
 1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi  być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
 2. Osoba przyprowadzająca dziecko do przedszkola powinna w szatni przygotować je  do pobytu w przedszkolu, a następnie przekazać je pracownikowi przedszkola. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka samego w szatni (zarówno przy odprowadzaniu, jak i odbieraniu). Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
 3. Osoba odbierająca dziecko powinna stawić się w sali zajęć lub poinformować w szatni woźną o tym, do której przypisane jest dziecko, lub w której przebywa dana grupa. Pracownik przedszkola przekazuje wtedy dziecko tej osobie i od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo.
 4. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6:30 do 15:30 oddziały 9-godzinne.
 5. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków, wskazane jest, aby późniejsze przyprowadzanie dziecka do przedszkola było zgłoszone wcześniej osobiście lub telefonicznie.
 6. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa do godz. 15:30 (9-godzin) oraz 11:30 i 17.00 (5 godzin.)

 

 • 9a

 

 1. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów przewlekłej infekcji oraz nasilonych objawów chorobowych.
 2. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat.
 3. Nauczyciele przekazują rodzicom informacje o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu.
 4. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka.
 5. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z jednostki, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.
 6. W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka.
 7. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania Procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu.
 8. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków, z zastrzeżeniem przypadku, gdy rodzice zwrócili się z pisemną prośbą o podanie ewentualnych leków.

 

 • 10

 

Zajęcia dodatkowe

 

 1. Na wniosek rodziców  w przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe.
 2. Zajęcia dodatkowe nie są obowiązkowe.
 3. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

                                     1) z dziećmi w wieku 3 lat – około 15 minut

                                     2) z dziećmi w wieku 4 – 6 lat – około 30 minut

 1. W przedszkolu, zajęcia dodatkowe realizowane są poza czasem przeznaczonym

            na realizację podstawy programowej i finansowane z budżetu organu prowadzącego oraz   dotacji z budżetu państwa.

 1. Przedszkole na życzenie rodziców organizuje naukę religii.
 2. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora przedszkola.
 3. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci.
 4. Zajęcia dodatkowe  są realizowane z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci i są dostępne dla każdego dziecka uczęszczającego do przedszkola.
 5. Podczas organizowania zajęć dodatkowych bierze się pod uwagę warunki lokalowe i organizacyjne, czas realizacji podstawy programowej oraz zasoby kadrowe przedszkola.

 

 • 11

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień, stopnia i rodzaju niepełnosprawności.
 2. Ilość oddziałów tworzy się w zależności od liczby zgłoszonych dzieci na dany rok szkolny.
 3. Podziału na grupy dokonuje dyrektor, a zatwierdza rada pedagogiczna.
 4. Liczba dzieci w oddziale wynosi 25.

5a.    Liczba dzieci w oddziale integracyjnym wynosi nie więcej niż 20, w tym nie więcej   niż 5 dzieci niepełnosprawnych.

      6.Zasoby lokalowe zabezpieczają warunki dla rozwoju dzieci pod względem zdrowotnym, intelektualnym i rekreacyjnym.

 • Do realizacji celów i zadań statutowych przedszkole posiada:
 1. sale zajęć dla poszczególnych oddziałów (6)
 2. pokój nauczycielski,
 3. szatnię dla dzieci,
 4. łazienki dla dzieci,
 5. łazienki dla personelu,
 6. kuchnię z zapleczem gospodarczym,
 7. ogród przedszkolny
 8. gabinet dyrektora,
 9. gabinet intendenta,
 10. szatnię dla personelu,
 11. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze,
 12. salę do zajęć ruchowych,
 13. salę do zajęć umuzykalniających,
 14. salę do zajęć terapeutycznych,
 15. składnicę akt (archiwum)

 

 1. W przedszkolu tworzy się oddziały z uwzględnieniem potrzeb środowiska:
 • oddziały czynne ponad 5 godzin dziennie lub/i
 • oddziały czynne 5 godzin dziennie,
 • w przypadku małej liczby zgłoszeń dzieci na 5 godzin – oddział mieszany.
 • Dzieci przebywające 5 godzin przyprowadzane i odbierane są po realizacji podstawy programowej, która realizowana jest w godzinach od 8:00 do 13:00.
 • Dopuszcza się tworzenie oddziałów 5-godzinnych dzieci w trybie zmianowym w przypadku zgłoszenia dużej liczby dzieci na pobyt 5-godzinny. Czas pracy oddziałów wyznacza się:
 • 1) od godz. 6:30 do 11:30
 • 2) od godz. 12.00 do 17.00.

 

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z placu przedszkolnego (plac zabaw)   z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na placu przedszkolnym.

 

 • 12

 

 1. Godzina zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić:

1) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut;

2) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.

 

 1. Na realizację podstawy programowej przeznacza się nie mniej niż 5 godz. dziennie,
 2. Szczegółowy rozkład dnia w przedszkolu, w tym ramy czasowe realizacji podstawy programowej oraz zajęć dodatkowych określa dyrektora w porozumieniu z Radą Pedagogiczną oraz Radą Rodziców

 

 • 13

 

 1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz programy wychowania przedszkolnego uwzględniające podstawę programową, przedstawione dyrektorowi przez nauczyciela lub zespół nauczycieli.
 2. Program wychowania przedszkolnego dopuszcza do użytku dyrektor przedszkola.
 3. Nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora (autorów) lub program opracowany przez innego autora (autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
 4. Zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego, powinien być dostosowany do potrzeb i możliwości dzieci, dla których jest przeznaczony.
 5. Program wychowania przedszkolnego może być dopuszczony do użytku w danym przedszkolu, oddziale przedszkolnym jeżeli stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego i zawiera:
 • szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
 • treści zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 • sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania z uwzględnieniem możliwości indywidualizacji pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci,
 • metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);
 • jest poprawny pod względem merytorycznym i dydaktycznym.
 • program wychowania przedszkolnego może obejmować treści nauczania wykraczające poza zakres treści ustalone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
  1. Przed dopuszczeniem programu wychowania przedszkolnego do użytku w przedszkolu, dyrektor zasięga opinii rady pedagogicznej.
  2. W uzasadnionych przypadkach, rada pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub rodziców może dokonać zmian w tym zestawie, z tym, że zmiana ta, nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.
  3. Wyboru programu dokonują nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem lub osoba prowadząca zajęcia dodatkowe, uwzględniając potrzeby i możliwości dzieci.
  4. W przypadku wyboru jednego programu dla całej jednostki, wyboru tego dokonuje rada pedagogiczna, ze względu na całokształt pracy dydaktyczno-wychowawczej.
  5. W przedszkolu dopuszczone są programy własne opracowane przez nauczycieli dotyczące zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami.
  6. Nauczyciele wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej karty pracy wspomagające edukację, zwłaszcza przeznaczone do wychowania przedszkolnego.

 

 • 14

 

 1. Przedszkole prowadzi dla każdego oddziału dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje się przebieg pracy dydaktyczno-wychowawczej z dziećmi w danym roku szkolnym.
 2. Przeprowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych nauczyciel potwierdza podpisem.

                   1)  zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycieli odnotowywane są także w dziennikach (np. religia, zaj. umuzykalniające)

 1. Przedszkole prowadzi dzienniki zajęć specjalistyczne.
 2. Nauczyciele prowadzą dla każdego dziecka arkusze obserwacji dzieci.

                  1)  Na podstawie diagnozy dokonują podsumowania poziomu umiejętności grupy i     każdego dziecka oraz wytyczają kierunki do dalszej pracy.

 1. Nauczyciele, co miesiąc opracowują projekty edukacyjne (plany pracy z grupą).

 

 • 15

 

Zasady rekrutacji

 

 1. Rekrutację dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży  na kolejny rok szkolny ogłasza dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
 2. Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

2a. Do przedszkola mogą być przyjęte również dzieci niebędące obywatelami polskimi.    Warunkiem przyjęcia dzieci obcokrajowców jest posiadanie wolnych miejsc oraz uzyskanie zgody organu prowadzącego na utworzenie dodatkowych oddziałów. Dziecko zapisuje się na wniosek rodziców ucznia lub innej osoby sprawującej opiekę nad uczniem.

     2b. Do oddziału przedszkola może zostać przyjętych troje dzieci będących obywatelami Ukrainy. Maksymalna liczba dzieci w oddziale nie może być większa niż 28.

 

 1. Przyjęcia dzieci do przedszkola odbywają się na podstawie złożonych przez rodziców wniosków a w przypadku dzieci już uczęszczających do przedszkola, składane są deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Złożenie wniosku  przez rodzica  jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na proponowane warunki i zobowiązanie się do ich przestrzegania. Szczegóły zawarte są w umowie , którą rodzic lub prawny opiekun zawiera na rok szkolny z dyrektorem przedszkola.
 2. Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkola obejmuje:
 3. określenie liczby miejsc w przedszkolu,
 4. ogłoszenie o rekrutacji dzieci do przedszkola na rok szkolny,
 5. przyjmowanie „Wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży ” lub „Deklaracji o kontynuacji wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży”,
 6. powołanie przez dyrektora Komisji Rekrutacyjnej;
 7. ustalenie terminu i miejsca posiedzenia Komisji;
 8. posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej;
 9. ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do przedszkola.
 1. Do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się co roku na wolne miejsca.
 3. Postępowanie Komisji Rekrutacyjnej jest jawne.
 4. Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży  stosując zasadę powszechnej dostępności ogłasza rekrutację w następujących formach:

- na tablicy ogłoszeń dla rodziców,

- na stronie internetowej przedszkola,

- w prasie lokalnej.

 1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. O przyjęciu dziecka do przedszkola decyduje dyrektor.
 3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica.
 4. Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miejskiej w Chodzieży mogą być przyjęci do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży gdy gmina dysponuje wolnymi miejscami.
 5. W przypadku większej liczby dzieci spełniających warunek, o którym jest mowa w pkt 2, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego Komisja Rekrutacyjna, kieruje się kryteriami określonymi w prawie oświatowym:
 6. wielodzietność rodziny dziecka (troje i więcej dzieci)
 7. niepełnosprawność dziecka
 8. niepełnosprawność jednego z rodziców dziecka
 9. niepełnosprawność obojga rodziców dziecka
 10. niepełnosprawność rodzeństwa dziecka
 11. samotne wychowywanie dziecka w rodzinie
 12. objęcie dziecka pieczą zastępczą
  1. Wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci.
  2. Samotne wychowanie dziecka oznacza wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem  sądu, osobę rozwiedzioną.
  3. Kryteria, o których mowa w pkt 13 mają jednakową wartość.
  4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub  gdy przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim  etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ  prowadzący.
  5. Rekrutacja dzieci do przedszkola  odbywa się raz w roku. Dopuszcza się możliwość przyjmowania dzieci  do przedszkola w ciągu całego roku szkolnego, jeżeli placówka dysponuje wolnymi miejscami.
  6. Przyjmowanie dzieci do przedszkola rozpoczyna się na podstawie „Wniosków o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży” lub „Deklaracji o  kontynuacji wychowania przedszkolnego w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży ”,   które dostępne są w przedszkolu lub na stronie internetowej.
  7. Wniosek o przyjęcie składa się do dyrektora przedszkola.
  8. Wniosek o przyjęcie dziecka do Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży zawiera:
 • imię i nazwisko dziecka
 • datę urodzenia dziecka
 • numer PESEL ( w  przypadku braku – seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość)
 • miejsce zamieszkania dziecka
 • czas pobytu dziecka w przedszkolu
 • wymogi dotyczące pobytu dziecka w przedszkolu
 • imiona i nazwisko rodziców, ich miejsce zamieszkania
 • adres poczty elektronicznej
 • czytelność zapisów w Karcie zgłoszenia i innych dokumentach,
 • datę złożenia wniosku
 • istotne informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.
  1. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające spełnienie przez kandydata kryteriów, o których mowa w pkt 13. 
 • oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
 • prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka
 • dokumenty poświadczające objęcie dziecka pieczą zastępczą.
  1. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
  2. Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
  3. Nabór prowadzi się zgodnie z opracowanym harmonogramem. 
  4. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
  5. W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą:
 1. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej, powołany przez dyrektora,
 2. 2 przedstawicieli Rady Pedagogicznej,
 3. 1 przedstawiciel Rady Rodziców,
  1. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji.
  2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 4. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego
 5. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola
 6. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
  1. Tryb postępowania Komisji Rekrutacyjnej:
 7. posiedzenie komisji odbywa się na terenie przedszkola w terminie       ustalonym   w harmonogramie,
 8. przewodniczący zapoznaje wszystkich członków z regulaminem rekrutacji,
 9. członkowie komisji wybierają  spośród siebie protokolanta ,
 10. komisja rozpatruje wnioski zgłoszeń dziecka do przedszkola zgodnie z kryteriami ujętymi w pkt 13,
 11. w sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący,
 12. komisja przygotowuje protokół z przebiegu pracy komisji oraz listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz listy dzieci przyjętych  i nieprzyjętych, podpisane przez wszystkich członków komisji,
 13. dyrektor oraz członkowie komisji dokonują uzasadnienia faktu nie- przyjęcia dziecka  do przedszkola oraz potwierdzają to podpisem
  1. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
  2. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do przedszkola jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty.
  3. Komisja rekrutacyjna podaje  do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów przyjętych   i kandydatów nieprzyjętych.
  4. Listy podaje się do publicznej wiadomości w widocznym miejscu w siedzibie danego przedszkola.
  5. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów, rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
  6. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia dostarczenia przez rodzica wniosku o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola.
  7. Rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięć komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia.
  8. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
  9. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające, które powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny , na który prowadzony jest nabór.
  10. Jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego dziecko zamieszkałe na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży nie zostało przyjęte do przedszkola dyrektor informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola burmistrza miasta w terminie do 30 kwietnia.
  11. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji Rodzice dziecka są zobowiązani   do zawarcia  Porozumienia w sprawie korzystania z usług publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Miejską w Chodzieży na dany rok szkolny  z Dyrektorem przedszkola w terminie do dnia 30 maja. Nie podpisanie w/w umowy skutkuje skreśleniem dziecka z listy przyjętych.
  12. W przypadku zapisanych dzieci z listy oczekujących porozumienie wspomniane w pkt 1 powinno być podpisana w terminie  5 dni roboczych od daty zapisania dziecka, jednak nie później niż w pierwszym dniu obecności dziecka w przedszkolu.

 

 

 • 16

 

Zasady odpłatności za przedszkole

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Wysokość opłaty wnoszonej przez rodziców za jedną godzinę za świadczenia z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego uchwala  Rada Miasta Chodzieży i nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.
 3. Opłata godzinowa za przedszkole podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.
 4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.
 5. Żywienie składa się z trzech posiłków: śniadania, obiadu i podwieczorku.
 6. Wysokość miesięcznych opłat za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym, uwzględniając normy żywieniowe ustalone przez Ministra Zdrowia oraz aktualne ceny artykułów żywnościowych.
 7. Za każdy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicowi należy się odpis w wysokości dziennej stawki żywieniowej. Odpis ten za cały miesiąc oblicza się mnożąc dzienną stawkę żywieniową przez liczbę dni nieobecnych.
 8. Opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w przedszkolu pobierane są „z dołu” w dniach od 10-go do 14-go każdego miesiąca za miesiąc poprzedni przy uwzględnieniu odpisów z tytułu nieobecności dziecka oraz jednoczesnym uwzględnieniu odsetek od nieterminowych płatności. Odpłatność należy regulować w siedzibie jednostki lub na wskazane konto bankowe
 9. Za każdy dzień zwłoki pobierane są odsetki ustawowe, naliczane przez intendenta.
 10. Dyrektor zarządzeniem wewnętrznym wprowadza wysokość stawki żywieniowej, która równa się wysokości aktualnych kosztów surowca zużytego do przyrządzania posiłków.
 11. Z wyżywienia mogą korzystać również pracownicy przedszkola wnosząc opłatę w wysokości ustalonej stawki  dziennej przez dyrektora przedszkola.
 12. Koszt odpłatności za wyżywienie dla pracowników zatrudnionych  w przedszkolu ustala się w wysokości kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie oraz kosztów przygotowania posiłku.
 13. Nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu egzekwowane będzie w drodze postępowania administracyjnego. Jeżeli będzie ono nieskuteczne – w drodze postępowania sądowego.
 14. Nieterminowe regulowanie należności za pobyt dziecka w przedszkolu może skutkować skreśleniem dziecka z listy wychowanków.
 15. Za prawidłowy rejestr uczęszczania dziecka do przedszkola oraz miesięczne zestawienie nieobecności dzieci odpowiadają nauczycielki każdego oddziału. Według tych danych naliczana jest odpłatność za wyżywienie dzieci.
 16. Zestawienie nieobecności dzieci sporządza nauczycielka w ostatnim dniu miesiąca i przedkłada je intendentowi.
 17. Opłaty za przedszkole przyjmowane są na kwitariusz przychodowo-ewidencyjny, który jest drukiem ścisłego zarachowania lub przelewem na rachunek bankowy przedszkola.
 18. Za datę uregulowania należności przyjmuje się datę przyjęcia na kwitariusz przychodowy bądź datę wpływu na rachunek bankowy przedszkola.
 19. Za prawidłowe i terminowe rozliczenie odpłatności za przedszkole odpowiada intendent.
 20. Skreślenie dziecka z ewidencji przedszkola dokonuje dyrektor na pisemny wniosek rodziców lub opiekunów.
 21. W przypadku wypisania dziecka z przedszkola odpłatność ustaje od dnia następnego.
 22. Dziecko może być skreślone z listy przyjętych do przedszkola w przypadku:

 1) nieusprawiedliwionej nieobecności trwającej ponad miesiąc;

 2) zalegania przez rodziców z odpłatnością za przedszkole powyżej jednego okresu       płatniczego;

3) nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

 • 17

 

Arkusz organizacji przedszkola

 

 1. Szczegółową organizację opieki i wychowania w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora do dnia 21 kwietnia danego roku.
 2. Arkusz organizacji przedszkola, zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zatwierdza organ prowadzący przedszkole do 29 maja, po uprzednim zaopiniowaniu przez kuratora oświaty w zakresie ich zgodności z przepisami.
 3. W arkuszu organizacyjnym przedszkola zamieszcza się w szczególności: informacje zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli.

 

 

 • 18

Ramowy rozkład dnia

 

 1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora w porozumieniu z radą pedagogiczną, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy umysłowej dziecka i nauczyciela oraz oczekiwań rodziców, które nie są sprzeczne z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi działalność przedszkola.
 • Ramowy rozkład dnia ustalany jest na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego.
 • W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić organizację dnia ( np. z powodu organizacji wyjścia, wycieczki, uroczystości, itp.).
 1. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem ustalają dla tego oddziału tygodniowy rozkład zajęć (szczegółowy rozkład dnia), z uwzględnieniem różnych form aktywności dzieci, ich potrzeb i  zainteresowań.

      2a. Nauczyciele, organizując zajęcia kierowane, biorą pod uwagę możliwości dzieci, ich oczekiwania poznawcze i potrzeby wyrażania swoich stanów emocjonalnych, komunikacji oraz chęci zabawy. Wykorzystują każdą naturalnie pojawiającą się sytuację edukacyjną prowadzącą do osiągnięcia dojrzałości szkolnej.

 1. Tygodniowy rozkład zajęć uwzględnia:
 • Łączenie rożnych form aktywności umysłowej dziecka.
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe.
 • Czas na odpoczynek.
 1. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych zalecany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na placu zabaw w ogrodzie.
 2. W celu realizacji programu wychowania przedszkolnego nauczyciele:
 • wykorzystują każdą sytuację i moment pobytu dziecka w przedszkolu na:
  1. zajęcia kierowane i niekierowane,
  2. czas posiłków,
  3. spacery i wycieczki,
  4. uroczystości przedszkole,
  5. spotkania z ciekawymi ludźmi,
  6. dowolnie wybrane przez nauczyciela czynności (w tym zakresie mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne),
  7. czas przeznaczony na odpoczynek.
 • stwarzają warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego;
 • zapewniają organizację zajęć z dziećmi biorąc pod uwagę ich możliwości i potrzeby;
 • diagnozują, obserwują dzieci i twórczo organizują przestrzeń ich rozwoju;
 • organizują czynności złożone mające na celu przygotowanie dzieci do nauki czytania
  i pisania (nie odbywają się z udziałem całej grupy, lecz w trakcie zabawy
  z dziećmi zainteresowanymi ich poznawaniem),
 • prowadzą zajęcia z pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla dzieci niepełnosprawnych.
 • aranżują sale przedszkolne w sposób umożliwiający dzieciom:
  1. podejmowanie różnych form działania m.in. w kącikach zainteresowań,
  2. odpoczynek w miejscu do tego przeznaczonym,
  3. celebrowanie i wybieranie posiłków,
  4. podejmowanie prac porządkowych.

 

 

ROZDZIAŁ IV

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

 

 • 19

 

 1. Organami przedszkola są:
 • Dyrektor przedszkola,
 • Rada Pedagogiczna,
 • Rada Rodziców.
 1. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
 2. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu, który organizowany jest przez organ prowadzący.
 3. Zasady współdziałania poszczególnych organów gwarantują każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 4. Dyrektor przedszkola działa w imieniu Miasta Chodzież w zakresie trwałego zarządu Miejskim Przedszkolem nr 5 w Chodzieży.

 

 

 • 20

 

Dyrektor przedszkola

 

 1. Zadania ogólne dyrektora:
  • dyrektor przedszkola odpowiada za dydaktyczny i wychowawczy poziom przedszkola,
  • dyrektor jest odpowiedzialny za realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej, podjętymi w ramach jej kompetencji stanowiących oraz zarządzeniami organu nadzorującego przedszkole,
  • dyrektor odpowiada za zapewnienie pomocy nauczycielkom w realizacji ich zadań ich doskonaleniu zawodowym,
  • dyrektor jest odpowiedzialny za zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo – wychowawczych,
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego w ramach którego:
 1. a) kontroluje przebieg procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu, efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
 2. b) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola,
 3. c) wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

     - diagnozę pracy jednostki,

- planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do   doskonalenia zawodowego,

     - prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;

 • sprawowanie opieki nad dziećmi oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
 • dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
 • organizowanie gospodarczej obsługi przedszkola
 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych,
 • współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
 • współpraca z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami kontrolującymi,
 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
 • administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
 • zapewnianie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i ppoż.
 • co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy;
 • organizowanie dodatkowych zajęć edukacyjnych za zgodą organu prowadzącego przedszkole i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców.
 • zapewnia pracownikom przedszkola szkolenia lub inne formy zdobycia wiedzy na temat sposobu postępowania wobec dzieci przewlekle chorych lub niepełnosprawnych, odpowiednio do potrzeb zdrowotnych dzieci.

 

 1. Zadania dyrektora jako przewodniczącego rady pedagogicznej:
 • przewodniczenie radzie pedagogicznej,
 • przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola    nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
 • wstrzymywanie wykonywania uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłoczne powiadamianie o tym organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór
 1. Zadania dyrektora w zakresie współpracy z innymi organami przedszkola:
 • współpraca z radą pedagogiczną i rodzicami w wykonywaniu swoich zadań,
 • koordynowanie współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
 • organizowanie powstania rady przedszkola z własnej inicjatywy albo na wniosek rady rodziców,
 • wyrażanie zgody na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje, po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności,
 • współdziałanie z organizacjami mniejszości narodowych lub grup etnicznych w wykonywaniu zadań związanych z podtrzymywaniem i rozwijaniem poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.
 1. Zadania dyrektora przedszkola związane z organizacją przedszkola:
 • opracowywanie arkusza organizacji przedszkola,
 • ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć określającego organizację zajęć, na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy,
 • ponoszenie odpowiedzialności za wykonanie obowiązków związanych z systemem informacji oświatowej,
 • tworzenie zespołów wychowawczych, problemowo-zadaniowych, powoływanie na wniosek zespołu przewodniczącego zespołu.
 • wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania danych osobowych przez przedszkole z przepisami o ochronie danych osobowych.
 1. Zadania dyrektora związane z dokumentacją:
 • ponoszenie odpowiedzialności za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją,
 • poświadczanie zgodności kopii z oryginałem zaświadczeń lub innych druków szkolnych, gdy jest to niezbędne dla złożenia kopii w aktach przedszkola,
 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjno-archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 1. Zadania dyrektora a sprawy dzieci:
 • przyjmowanie do przedszkola dziecka, które ukończyło 2,5 roku w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
 • podejmowanie decyzji o przyjęciu dziecka do przedszkola w czasie roku szkolnego,
 • koordynowanie opieki nad dziećmi zdrowymi,
 • organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym indywidualnego nauczania dla dziecka 6-letniego posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
 • ponoszenie odpowiedzialności za organizację działań wychowawczych,
 • skreślanie dziecka z listy wychowanków w przypadkach określonych w statucie przedszkola, na podstawie uchwały rady pedagogicznej.
 1. Zadania dyrektora związane z realizacją obowiązku szkolnego:
 • powiadamianie dyrektora szkoły, w obwodzie której dziecko 6 letnie mieszka, o spełnianiu przez dziecko obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie.
 1. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem polityki kadrowej, zatrudnianiem, zwalnianiem i motywowaniem nauczycieli:
 • zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
 • przyznawanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola,
 • występowanie z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola,
 • nawiązywanie z nauczycielem stosunku pracy odpowiednio na podstawie umowy o pracę lub mianowania na stanowisko zgodne z posiadanymi przez nauczyciela kwalifikacjami oraz zgodnie z posiadanym przez nauczyciela stopniem awansu zawodowego,
 • wystawianie nauczycielowi, na jego wniosek, legitymacji służbowej,
 • rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy w razie całkowitej likwidacji przedszkola,
 • rozwiązywanie z nauczycielem stosunku pracy lub, na wniosek nauczyciela, przenoszenie go w stan nieczynny w razie częściowej likwidacji przedszkola albo w razie zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela,
 • zawiadamianie reprezentującej nauczyciela zakładowej organizacji związkowej o zamiarze wypowiedzenia nauczycielowi stosunku pracy,
 • kierowanie nauczyciela mianowanego na badania okresowe lub kontrolne z własnej inicjatywy w każdym czasie,
 • stwierdzanie wygaśnięcia stosunku pracy w przypadkach określonych,
 • wypłacanie odpraw w razie rozwiązania z nauczycielem zatrudnionym na podstawie mianowania stosunku pracy.
 1. Zadania dyrektora związane z oceną nauczycieli:
  • Ocena pracy jest obowiązkowa w:

-     trzecim roku okresu przygotowania do zawodu,

      -     ostatnim roku okresu przygotowania do zawodu,

      -     dodatkowym okresie przygotowania do zawodu

przed awansem na stopień nauczyciela mianowanego. W związku z taką oceną dyrektor będzie musiał zasięgnąć opinii nie tylko rady rodziców, ale także mentora. Kryteria oceniania będą podstawowe oraz dodatkowe. Ocena pracy będzie dokonywana na podstawie wszystkich podstawowych oraz po jednym wybranym przez nauczyciela i dyrektora dodatkowym kryterium oceny pracy.

 

 1. Zadania dyrektora zawiązane z awansem nauczycieli:

     1). Funkcjonują 3 stopnie awansu – nauczyciel początkujący, mianowany i   dyplomowany.

 2). Staż nie jest  wymogiem uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego. Nauczyciel początkujący odbywał będzie przygotowanie do zawodu trwające  3 lata i 9 miesięcy, po którym będzie mógł składać wniosek o podjęcie postępowania w sprawie nadania stopnia mianowanego. W tym czasie nauczyciel musi uzyskać co najmniej dobrą ocenę pracy w drugim i w ostatnim roku przygotowania do zawodu.  Jego zajęcia zostaną poddane dwukrotnej obserwacji (drugi raz przed komisją).

3). W okresie przygotowania do zawodu nauczyciel będzie miał przydzielonego   mentora.

4.)  Po uzyskaniu stopnia mianowanego nauczyciel musi pozostawać w zatrudnieniu przez 5 lat i 9 miesięcy i uzyskać w ostatnim roku co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy.  Po tym czasie nauczyciel może składać wniosek o podjęcie postępowania w sprawie nadania stopnia dyplomowanego.

 

 1. Zadania dyrektora związane z prowadzeniem nadzoru pedagogicznego:
 • opracowywanie planu nadzoru pedagogicznego i zapoznawanie z nim radę pedagogiczną i radę rodziców,
 • przekazywanie radzie pedagogicznej ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym,
 • przekazywanie informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego przed zakończeniem każdego roku szkolnego radzie pedagogicznej i radzie rodziców,
 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach i procedurze oceniania,
 • wykonywanie zaleceń Wielkopolskiego Kuratorium Oświaty wynikających z nadzoru pedagogicznego.
 1. Dyrektor przedszkola ma prawo do:
 • wydawania poleceń służbowych wszystkim pracownikom przedszkola;
 • wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom przedszkola;
 • oceniania pracy nauczycieli i innych pracowników;
 • skreślenia w drodze decyzji dziecka z listy uczęszczających do przedszkola;

     występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników; podpisywania dokumentów i korespondencji.

 1. Dyrektor w terminie 30 dni od dnia otrzymania zaleceń (wydanych przez wizytatora) jest obowiązany powiadomić:

1) organ sprawujący nadzór pedagogiczny o sposobie realizacji zaleceń;

2) organ prowadzący przedszkole o otrzymanych zaleceniach oraz o sposobie ich realizacji.

13a. Dyrektor, co najmniej raz w roku, dokonuje kontroli zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, oraz określa kierunki ich poprawy.

13b. Dyrektor przedszkola we współpracy w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

 • kontroluje przebieg procesów kształcenia i wychowania w przedszkolu, efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej przedszkola;
 • kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.
 • wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
 1. a) diagnozę pracy jednostki,
 2. b) planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego,
 3. c) prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad;
 1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu, który organizowany jest przez organ prowadzący.
 2. Zasady współdziałania poszczególnych organów gwarantują każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 3. Dyrektor przedszkola działa w imieniu Miasta Chodzież w zakresie trwałego zarządu Miejskim Przedszkolem nr 5 w Chodzieży.
 4. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola, reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.

 

 • 21

 

Rada Pedagogiczna

 

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących: kształcenia, wychowania i opieki.

 

 1. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
 2. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:
  • zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę rodziców
  • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
  • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
  • podjęcie uchwały w sprawie skreślenie dziecka z listy przedszkolaków w trakcie roku szkolnego.
  • przygotowanie projektu statutu przedszkola, w przypadku istotnych zmian rada pedagogiczna przygotowuje projekt zmian i postępuje zgodnie z procedurą wprowadzania zmian w statucie i przedstawienie do uchwalenia radzie rodziców.
  • ustalenie w drodze uchwały zestawu programów wychowania przedszkolnego na nowy rok szkolny do 15 czerwca każdego roku,
  • uchwalanie regulaminu pracy rady pedagogicznej,
  • ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje:
 • organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych,
 • projekt planu finansowego przedszkola.
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
 • propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.
 • przebieg i wyniki pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi.
 • program szkoleń pracowników.
 1. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z planem.
 2. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

7a. W zebraniach rady mogą też brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej    przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, również wolontariusze w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji.

7b. W uzasadnionych przypadkach zebrania Rady Pedagogicznej mogą być organizowanie    zdalnie, z wykorzystaniem metod i środków komunikacji elektronicznej.

7c. Rada pedagogiczna, w uzasadnionych przypadkach może podejmować swoje decyzje zdalnie. W takim przypadku głosowanie członków Rady Pedagogicznej może odbywać się w formie:

1)    wiadomości e-mail przesłanej przez nauczyciela z wykorzystaniem skrzynki elektronicznej służbowej wskazanej przez nauczyciela;

2)   głosowania przez podniesie ręki w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej organizowanych w formie videokonferencji.

 1. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał,  wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.
 2. Osoby biorące udział w zebraniach rady pedagogicznej są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach rady pedagogicznej, mogących naruszyć dobro osobiste wychowanków lub ich rodzin, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.
 3. Rada pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora oraz do Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub innego nauczyciela zatrudnionego w przedszkolu.
 4. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej, niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad przedszkolem.
  1. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

 

 

 • 22

 

Rada Rodziców

 

 1. Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola, który stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków uczęszczających do przedszkola.
 2. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
 3. W skład rady rodziców wchodzą - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.
 4. W wyborach, o których mowa w pkt. 3, jednego wychowanka reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Decyzje rady rodziców zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej ½ jej członków.
 6. Rada rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego jednostkę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola.
 7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.
 8. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 9. Do kompetencji rady rodziców należy:
 • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania jednostki;
 • opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora;
 • wydawanie opinii o pracy nauczyciela w związku z awansem zawodowym;
 • wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela;
 • wyrażanie opinii na temat funkcjonowania przedszkola.

 

 • 23

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżąca wymianę informacji.
 2. Organy przedszkola mają możliwość działania na rzecz przedszkola, przyjmując zasadę wzajemnej współpracy i nie ingerowania w swoje kompetencje. Spotkania wszystkich organów przedszkola celem wymiany informacji, ustalenia wspólnych wniosków i planowania pracy odbywają się co najmniej trzy razy w ciągu roku szkolnego.
 3. Wszelkie spory miedzy organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.
 4. Powstałe spory pomiędzy poszczególnymi organami rozwiązywane są w drodze negocjacji bądź mediacji.
 5. Każdy z organów przedszkola może zwrócić się do organu sprawującego nadzór (w sprawach dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych) lub do organu prowadzącego ( w sprawach dotyczących dysponowania środkami budżetowymi, gospodarowania mieniem, przestrzegania przepisów bhp, organizacji pracy przedszkola) o prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w przedszkolu organami.
 6. Relacje pomiędzy wszystkimi członkami społeczności są oparte na wzajemnych szacunku i zaufaniu.
 7. Organy przedszkola zobowiązane są do bieżącej wymiany informacji w sprawach dotyczących życia
 8. Organy przedszkola w miarę potrzeb spotykają się w celu poinformowania się o realizowanych zadaniach oraz oczekiwanej współpracy w danym roku szkolnym. W uzasadnionych przypadkach spotkania mogą odbywać się z wykorzystaniem dostępnych metod i środków komunikacji elektronicznej.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

 

 • 24

 

 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

  1)  W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat.

2)  Dziecko, któremu odroczono rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.

3)  W szczególnie uzasadnionych przypadkach i gdy jest wolne miejsce w grupie dzieci  najmłodszych dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

4)    Decyzję o przyjęciu dziecka 2,5-letniego do przedszkola podejmuje dyrektor.   

 1. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć          roczne przygotowanie przedszkolne z początkiem roku szkolnego w którym kończy 6 lat.
 2. Dziecko 3-5 letnie ma prawo do realizacji wychowania przedszkolnego. Dziecko uzyskuje prawo, o którym mowa z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym kończy 3-5 lat.

3a.  Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w ust. 2 są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

3b. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola. Decyzję o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej.

 1. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w pkt 2. jest zadaniem własnym miasta.
 2. Jeżeli droga dziecka z domu do najbliższego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej przekracza 3 km, obowiązkiem gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka lub zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.
 3. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w pkt 2, są zobowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
 4. Przedszkole zapewnia dzieciom i rodzicom możliwość adaptacji do przedszkola i wszechstronną pomoc w przekroczeniu progu przedszkolnego.
 5. Przedszkole stwarza odpowiednie warunki pobytu, zapewniające dzieciom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, ochronę i poszanowanie ich godności osobistej oraz życzliwe i podmiotowe traktowanie.
 6. W przedszkolu nie stosuje się wobec dzieci przemocy fizycznej ani psychicznej.
 7. Wychowankowie przedszkola mogą być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice (prawni opiekunowie). Ubezpieczenie jest dobrowolne.
 8. Do przedszkola przyjmuje się dzieci zdrowe.
  • Wychowankom na terenie przedszkola nie wykonuje się żadnych zabiegów medycznych oraz nie podaje się żadnych leków.
  • W przypadku zaobserwowania u dziecka przez personel przedszkola objawów chorobowych (np. kaszel, katar, wymioty, biegunka) zawiadamia się rodziców.
 1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności ma prawo do:
 • właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • poszanowania jego godności osobistej,
 • opieki i ochrony,
 • partnerskiej rozmowy na każdy temat,
 • akceptacji jego osoby,
 • poszanowanie własności, tożsamości i prywatności
 • pomocy w przypadku trudności rozwojowych.

                  9a.   Wychowanek ma również prawo do:

1) akceptacji takim jakim jest;

2) spokoju i samotności, gdy tego potrzebuje;

3) aktywnej dyskusji z dziećmi i dorosłymi;

4) aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy;

5) zabawy i wyboru towarzyszy zabawy;

6) wypoczynku jeśli jest zmęczony;

7) jedzenia i picia, gdy jest głodny i spragniony;

8) zdrowego jedzenia.

 1. Dziecko ma obowiązek:
 • postępować zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi,
 • używać form grzecznościowych wobec dorosłych i kolegów,
 • dbać o zdrowie i bezpieczeństwo własne i kolegów,
 • starać się utrzymać porządek wokół siebie,
 • dbać o swój wygląd i estetykę ubrania,
 • przestrzegać zasad współżycia społecznego,
 • okazywać szacunek dorosłym i kolegom,
 • szanować wolność i godność osobistą drugiego człowieka,
 • reagować na polecenia nauczyciela,
 • przestrzegać ustalonych zasad w grupie
 • nie oddalać się od grupy bez zgody nauczyciela.
 • systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach w miarę własnych możliwości;

 

 1. Przedszkole stosuje nagrody i kary wobec dzieci.

                   1)  Przedszkole nie stosuje kar fizycznych ani psychicznych.

                   2)  Nauczyciel swoją osobą dostarcza wzorców zachowania.

                   3) Przedszkole stara się łączyć dwa elementy – aprobatę – za dobre wykonanie i kary za wyraźne naruszenie wymaganych zasad, w celu uzyskania najskuteczniejszej formy oddziaływania.

                   4) Nagrody i kary są uzależnione od wielkości „zasług” lub przewinień.

                   5) W systemie nagradzania i karania nauczyciele stosują gradację w zależności od czynu.

                   6) Do nagród stosowanych w przedszkolu należy: uznanie, pochwała indywidualna, pochwała na forum grupy, wspólne działanie z dorosłym, przydzielenie atrakcyjnych ról.

7) Do kar stosowanych w przedszkolu należy: zwrócenie uwagi, upomnienie indywidualne,  rozmowa z nauczycielem, upomnienie na forum grupy, odsunięcie od zabawy – przemyślenie przy stoliku, rozmowa z rodzicem, odsunięcie od kolegów, rozmowa z dyrektorem.

8) Nauczycielki traktują dzieci podmiotowo, podchodząc do nagród i kar w indywidualny  sposób.

9) Nauczyciele dbają o to, by w pracy wychowawczej dominowały sposoby oddziaływania na postępowanie dziecka sprawiające mu przyjemność, dające  poczucie zadowolenia, a tym samym najlepiej mobilizujące do pożądanego wychowawczo postępowania dziecka.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

 

 • 25

 

 1. Do podstawowych obowiązków rodziców należy:
 • przestrzeganie niniejszego statutu,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
 • respektowanie uchwał rady pedagogicznej,

                3a) współpraca z nauczycielem prowadzącym grupę w celu ujednolicenia   oddziaływań wychowawczo - dydaktycznych rodziny i przedszkola;

 

 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez upoważnioną przez  rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
 • terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

6a) informowanie nauczyciela o dłuższej nieobecności dziecka;

6b) dostarczyć do przedszkola informację potwierdzoną przez lekarza o stanie  zdrowia dziecka po przebytej chorobie zakaźnej, pozwalający na pobyt dziecka w przedszkolu;

 

 • powiadamianie przedszkola o późniejszym przyprowadzeniu dziecka do przedszkola,
 • wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka,
 • inne obowiązki wynikające z uregulowań wewnętrznych przedszkola,
 • rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, są obowiązani dopełnić formalności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

 

 

 • 26

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego 
 2. Rodzice mają prawo do:
  • zapoznania się z programem, zadaniami wynikającymi z programu przedszkola i planów pracy w danym oddziale oraz z obowiązującymi normami zachowania dziecka,
  • zapoznania się z pakietem umiejętności jakie dziecko osiągnie na koniec roku szkolnego w danym oddziale,
  • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  • uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb wspomagać,
  • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  • wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,
  • wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swojego przedstawiciela – radę rodziców.
  • aktywnego włączenia się w życie przedszkola;
  • udziału w różnych formach spotkań oddziałowych tj. w zajęciach otwartych, w zebraniach organizacyjnych, prelekcjach specjalistycznych i warsztatach praktycznych, imprezach wewnętrznych i środowiskowych

 

 

 • 27

 

 1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są raz na pół roku w każdym oddziale oraz według potrzeb wynikających z pracy wychowawczo-dydaktycznej oddziału i przedszkola, bądź na wniosek rodziców.

 

 • 28

 

 1. Formy współpracy z rodzicami wymienione są w rozdziale II § 4 pkt 2 ppkt5)

 

 • 26a 

 

 1. Dyrektor może, w drodze decyzji, skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
 • niedostosowania dziecka do grupy (np. silna agresja) zagrażającego  zdrowiu i bezpieczeństwu innych dzieci i braku możliwości udzielania pomocy w ramach środków, jakimi dysponuje Przedszkole; przy czym decyzja ta podejmowana jest w porozumieniu z psychologiem sprawującym opiekę nad dziećmi;
 • uchylania się rodziców od współdziałania z nauczycielem oddziału w zakresie ustalenia zasad oddziaływania wychowawczego;
 • braku możliwości określenia form pomocy i opieki dziecku wynikającego z odmowy  podjęcia współpracy ze specjalistami poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
 • braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni;
 • w innych uzasadnionych przypadkach:
 1. a) nieuiszczenia opłaty za przedszkole w wyznaczonym terminie, gdy zaległość wynosi jeden okres rozliczeniowy i mimo dwukrotnego wezwania zaległość pozostaje nieuregulowana w wyznaczonym terminie,
 2. b) notorycznego uchylania się od płatności w terminie wyznaczonym w potwierdzeniu woli;
 3. c) nieobecności dziecka dłuższej niż jeden miesiąc rozliczeniowy, jeżeli została niezgłoszona i nieusprawiedliwiona przez rodzica,
 4. d) w innych uzasadnionych przypadkach.
 5. Skreśleniu  z listy wychowanków nie podlegają dzieci realizujące w Przedszkolu obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Przedszkola.
 6. Decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków Przedszkola przekazuje się rodzicom lub przesyła na adres podany przez rodziców.

 

 

 • 26b

Procedura postępowania dyrektora w sytuacji niespełniania obowiązku

 

 1. Stwierdzenie/ powzięcie informacji od Dyrektora przedszkola o niespełnianiu przez dziecko obowiązku przygotowania przedszkolnego.
 2. Skierowanie do rodziców dziecka upomnienia zawierającego stwierdzenie, że obowiązek nie jest realizowany oraz wezwanie do posyłania dziecka do przedszkola wraz z informacją, że niespełnianie obowiązku jest zagrożone skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

 

ROZDZIAŁ VII

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

 

 • 29

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z kwalifikacjami i przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym oraz specjaliści.

        1a. Zasady zatrudniania i zwalniania Nauczycieli regulują przepisy Karty Nauczyciela i  Kodeksu Pracy.

        1b. Zasady zatrudniania i zwalniania innych pracowników Przedszkola regulują przepisy Kodeksu pracy.

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jej jakość i wyniki tej pracy. W swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kieruje się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelska, z poszanowaniem godności osobistej dzieci; respektuje prawa dziecka.
 2. Personel pedagogiczny w przedszkolu stanowią: dyrektor i nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

 

 • 30

 

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
 • Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci:
  1. formy współdziałania z rodzicami określa § 4 pkt 5) niniejszego statutu,
  2. częstotliwość organizowania stałych spotkań z rodzicami określa rozdział VI § 27 pkt 1 niniejszego statutu,
  3. nauczyciele opracowują co roku, w oparciu o ogólny plan współpracy z rodzicami, plany współpracy z rodzicami w poszczególnych oddziałach;
 • Zaznajamianie rodziców z zadaniami wynikającymi w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
 • Przekazywanie rodzicom informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju;
 • Planowanie i prowadzenie pracy wychowawczo-dydaktycznej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość:
  1. nauczyciele opracowują projekty edukacyjne (plany miesięczne), w oparciu o realizowany program i programy własne zatwierdzone do użytku w przedszkolu,
  2. plan pracy, o których mowa w pkt a) uwzględniają potrzeby i zainteresowania dzieci rozpoznane przez nauczycieli w drodze diagnozy,
  3. projekty edukacyjne (plany miesięczne) dostosowane są do odpowiedniej grupy wiekowej dzieci;
 • Wspomaganie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;
 • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji:
 1. prowadzenie bieżącej obserwacji w celu rozpoznania potrzeb i zainteresowań dzieci,
 2. systematyczne i rzetelne diagnozowanie i ocenianie poziomu wiedzy i umiejętności dzieci. Sporządzenie sprawozdania grupowego i indywidualnego dla każdego dziecka,
 3. obserwacje opierają o Arkusz obserwacji dziecka, zawierający zestaw umiejętności dzieci, dostosowany do wieku dzieci,
 4. prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcia przez dziecko nauki w klasie pierwszej szkoły podstawowej,
 5. Przygotowanie do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole dla dzieci 6-letnich,
 6. gromadzenie, eksponowanie i analizowanie osiągnięć dzieci;
 • Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
 • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem, w czasie wycieczek i spacerów, itp.:
 1. nauczyciel zobowiązany jest natychmiast reagować na wszelkie sytuacje stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,
 2. nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadamiać dyrektora przedszkola o wszelkich zdarzeniach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dzieci,
 3. nauczyciel zobowiązany jest w razie wypadku lub zachorowania dziecka udzielić pierwszej pomocy, zapewnić pomoc lekarską oraz powiadomić rodziców i dyrektora przedszkola,
 4. nauczyciel powinien zwracać uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby skierować tę osobę do dyrektora,
 5. nauczyciel zobowiązany jest do zapewnienia odpowiedniej liczby opiekunów w trakcie wycieczek i spacerów przedszkolnych – 1 opiekun na 15 dzieci,
 6. nauczyciel sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez wszystkich uczestników wycieczki ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa,
 7. nauczyciel nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę pierwszej pomocy,
 8. nauczyciel zobowiązany jest do zapoznania z treścią regulaminu spacerów i wycieczek obowiązującym w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży;
 • Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
  1. Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka i planowanie sposobu ich zaspokojenia.
  2. Prowadzenie obserwacji pedagogicznej, którą w roku poprzedzającym pójście dziecka do szkoły nauczyciel zakończy analizą i oceną jego gotowości do podjęcia nauki w szkole.
  3. Informowanie dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną
 • Współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • Aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego;
 • Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń;
 • Planowanie własnego rozwoju zawodowego – podnoszenie kwalifikacji zawodowych, Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami:
  1. Nauczyciele rejestrują codzienną pracę wychowawczo-dydaktyczną w dziennikach zajęć, zgodnie z obowiązującą instrukcją.
 • Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących;
 • Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;
 • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowym;
 • Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności jednostki;
 • Przygotowanie i przekazanie rodzicom do dnia 30 kwietnia danego roku szkolnego informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej dla dzieci 6letnich;
 • Przedszkola, inne formy wychowania przedszkolnego oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego dziecka, stosownie do jego potrzeb i możliwości, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym – stosownie także do ich możliwości psychofizycznych i komunikacyjnych oraz tempa rozwoju psychofizycznego.

              1a. Nauczyciel wskazując zadania do realizacji zobowiązany jest zindywidualizować pracę oraz treści zadań do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

            1b.   Nauczyciel na wypełnione przez dzieci zadania zobowiązany jest odpowiedzieć i wskazać co dziecko zrobił dobrze, a co źle, co należy jeszcze powtórzyć oraz na co zwrócić uwagę. Nauczyciel zobowiązany jest do utrzymywania stałego kontaktu z rodzicem.

 

 1. Przedszkole zatrudnia nauczyciela katechetę, który nauczanie religii prowadzi w oparciu o program opracowany i zatwierdzony przez władze kościołów i przedstawiony Ministrowi Edukacji Narodowej.
 2. Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel przedstawia dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego potwierdzające spełnienie warunku niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
 3. Zadania logopedy:
 • Logopeda udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Informuje dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • Prowadzi diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy wychowanków oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
 • Udziela pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie indywidualnej i grupowej terapii logopedycznej oraz porad i konsultacji dla dzieci i rodziców w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
 • Podejmuje działania profilaktyczne, zapobiegające powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
 • Wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 2. b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Zadania psychologa:
 • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych wychowanków, w tym diagnozowanie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
 • Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
 • Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
 • Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym dzieci;
 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień wychowanków;
 • Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
 1. a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
 2. b)  udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

 1. Zadania pedagoga specjalnego/ nauczyciela terapii pedagogicznej:
 • Udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • Informuje dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • Prowadzi działania diagnostyczne dotyczące poszczególnych dzieci w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
 • Wspiera mocne strony dziecka;
 • Podejmuje działania, których celem jest minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych oraz zapobieganie zaburzeniom zachowania;
 • Realizuje różnych formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Prowadzi terapię indywidualną i grupową.
 • Prowadzi zajęcia korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 • Podejmuje działania profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym wychowanków, we współpracy z rodzicami uczniów;
 • Wspiera nauczycieli, wychowawców grup i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Udziela dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 • Informuje dyrektora przedszkola o konieczności objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
 • prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju,
 • zapewnienie wsparcia zespołu nauczycieli w zakresie opracowania i realizacji IPET dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

 

 • 31

 

 1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:
  • poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
  • ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
  • włączenia ich w działalność przedszkola.
 2. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
 3. Tygodniowy rozkład godzin pracy nauczycieli (siatka godzin pracy) opracowuje dyrektor z uwzględnieniem arkusza organizacji, Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.
 4. W przedszkolu obowiązuje miesięczna organizacja pracy nauczycieli.
 5. Nauczyciel w przedszkolu pracuje w oparciu o szczegółowy zakres obowiązków ustalony przez dyrektora.

 

 • 32

 

 1. Zasady zatrudnienia oraz wynagradzania nauczycieli określa Minister Edukacji Narodowej i organ prowadzący, pozostałych pracowników – organ prowadzący.

 

 

 • 33

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
 2. Administrację stanowią:
 • Intendentka-sekretarka
 1. Personel obsługowy stanowią:

       1) kucharka

2) pomoc kuchenna

3) woźne

4) robotnik wykwalifikowany

5) pomoc nauczycielki

 

 • 34

 

 1. Zadania pracowników administracji i obsługi zatrudnionych w przedszkolu określają szczegółowe zakresy obowiązków dla poszczególnych stanowisk ustalone przez dyrektora przedszkola.
 2. Podstawowym zadaniem pracowników administracyjno-obsługowych jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
 3. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 • 35

 

 

Zadania i zakresy obowiązków pracowników, o których mowa w § 34, opracowane są przez dyrektora przedszkola dla poszczególnych stanowisk pracowniczych:

 

 1. Obowiązki intendentki-sekretarki :

1)   Sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola.

2)   Załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności    pomieszczeń i sprzętu przedszkola.

3)   Zaopatrywanie przedszkola w żywność, sprzęt, środki czystości.

4)   Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi.

5)   Sporządzanie jadłospisów.

6)   Uczestniczenie w ogólnych zebraniach, naradach roboczych i w razie potrzeby w posiedzeniach rady pedagogicznej.

7)   Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

8)    Zbieranie co miesiąc odpłatności za przedszkole od rodziców, po dokonaniu wpłat –w tym samym dniu dokonanie wpłaty w banku.

9)    Systematyczne rozliczanie się z rachunków i pobranej zaliczki.

10)  Prowadzenie prac inwentaryzacyjnych, stosowanie przepisów HACCP i dostosowanie ich do działalności placówki.

11)  Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji przedszkola.

12) Współuczestniczenie w organizacji i prowadzeniu kancelarii.

13) Prowadzenie archiwum jednostki.

14) Prowadzenie SIO starego i nowego.

 1. Obowiązki kucharki :
 • Przyrządzanie punktualnie zdrowych i higienicznych posiłków.
 • Przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie.
 • Utrzymywanie w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbanie o czystość pomieszczeń kuchennych.
 • Branie udziału w ustalaniu jadłospisu.
 • Stosować przepisy HACCP
 • Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.
 1. Obowiązki pomocy kuchennej:
  • Pomaganie kucharce w przyrządzaniu posiłków.
  • Utrzymywanie czystości w kuchni,, sprzętu i naczyń kuchennych oraz pozostałych pomieszczeń przyległych do kuchni (korytarz, zmywalnia, obieralnia).
  • Wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy w przedszkolu.
 1. Obowiązki woźnej:
 • Utrzymywanie w idealnej czystości wyznaczonych pomieszczeń poprzez codzienne ścieranie mebli, parapetów, podłóg, itp.
 • Dwa razy w ciągu dnia mycie umywalek, muszli klozetowych, posadzek, itp.
 • Cztery razy w roku myć okna.
 • Przynoszenie posiłków z kuchni, dzielenie ich według receptury, zachowanie właściwej kultury i estetyki posiłków.
 • Pomaganie nauczycielce podczas spacerów i wycieczek z dziećmi.
 • Dbać o życie i bezpieczeństwo dzieci, nieść natychmiastową pomoc doraźną.
 • Dbać o majątek przedszkola, utrzymywać go w należytej sprawności użytkowej i estetycznej.
 • Pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i nauczycielkę.
 1. Obowiązki robotnika wykwalifikowanego:
 • Strzec mienia przedszkola.
 • Utrzymywać czystość na powierzonym odcinku.
 • Dokonywać wszelkich napraw sprzętu znajdującego się w przedszkolu i na placu zabaw zleconych przez nauczycielkę, dyrektora, intendenta.
 • Zgłaszać dyrektorowi jednostki usterki sprzętu, który jest tak uszkodzony, że może zagrażać bezpieczeństwu dzieci i pracowników. Sprzęt taki usunąć z terenu.
 • Codzienne sprzątanie chodnika, a w okresie zimy odśnieżanie chodników przyległych do przedszkola (jesienią – sprzątanie i grabienie liści).
 • Utrzymywanie w czystości pomieszczeń gospodarczych.
 • Dokonywanie naprawy drobnego sprzętu i narzędzi.
 • Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji pracy.
 • Utrzymać w czystości i porządku pomieszczenie kotłowni, utrzymywać odpowiednią temperaturę grzewczą.

 

 1. Obowiązki pomocy nauczycielki:
 • Pomagać nauczycielce w opiece nad dziećmi.
 • Karmić dzieci w czasie posiłków.
 • Dbać o estetykę sali i czystość zabawek.
 • Pełnić dyżury w szatni.
 • Uczestnictwo w zajęciach zespołowych prowadzonych przez nauczycielkę oraz pomoc w ich organizowaniu i przeprowadzaniu.
 • Pomoc w przygotowaniu akcesoriów do zajęć.
 • Pomaganie nauczycielce podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,
 • Dbać o życie i bezpieczeństwo dzieci, nieść natychmiastową pomoc doraźną,
 • Pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci.
 • Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i nauczycielkę.

 

 

 • 36

 

 1. Wszystkich pracowników przedszkola obowiązuje:
 • regularne i punktualne przychodzenie do pracy – obecność w pracy potwierdzać podpisem na karcie ewidencji czasu pracy,
 • natychmiastowe reagowanie na wszelkie sytuacje stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci,
 • w przypadku nieobecności w pracy spowodowanej chorobą lub inną ważną przyczyną fakt ten zgłosić niezwłocznie,
 • dokonywać badań okresowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • w każdej sytuacji zachować się kulturalnie i taktownie, swoją osobą dbać o dobre imię przedszkola,
 • przestrzeganie zasad dobrej praktyki higienicznej w przedszkolu.
 • przestrzeganie tajemnicy służbowej;
 • przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów pożarowych.

ROZDZIAŁ VIII

SPRAWY SPORNE

 • 37
 1. Dyrektor jest przewodniczącym rady pedagogicznej, w związku z tym wykonuje uchwały, o ile są one zgodne z prawem oświatowym. Uchwały niezgodne z prawem oświatowym wstrzymuje i powiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
 2. Rozstrzyga sprawy sporne wśród rady pedagogicznej, jeśli w regulaminie je pominięto.
 3. Przyjmuje wnioski i bada skargi dotyczące nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.
 4. Jest negocjatorem w sytuacjach konfliktowych pomiędzy nauczycielem a rodzicem.
 5. Dba o przestrzeganie postanowień zawartych w statucie przedszkola. W swej działalności kieruje się zasadą partnerstwa i obiektywizmu. Wnoszone sprawy rozstrzyga z zachowaniem prawa oraz dobra publicznego, w związku z tym wydaje zalecenia wszystkim statutowym organom przedszkola, jeśli działalność tych organów narusza interesy jednostki i nie służy rozwojowi ich wychowanków.
 6. Problemy i spory wewnętrzne w ramach organów załatwia zarząd organu, a w dalszej kolejności zebranie ogólne tego organu.
 7. Problemy sporne między organami rozwiązuje się:
 • rozwiązanie problemu, sporu na drodze negocjacji pomiędzy zarządami tych organów na wspólnym posiedzeniu tych zarządów ze spisaniem protokołu uzgodnień,
 • rozwiązanie problemu, sporu na wspólnym posiedzeniu zarządów organu z udziałem dyrektora przedszkola i spisanie protokołu uzgodnień,
 • zwrócenie się o pomoc do organu prowadzącego z prośbą o udział przedstawiciela tegoż organu w negocjacjach na wspólnym posiedzeniu tych organów i spisanie protokołu uzgodnień,
 • zwołanie posiedzeń zebrań ogólnych tych organów i wystąpienie dyrektora przedszkola z wnioskiem o rozwiązanie i zmiany tych organów.

 

ROZDZIAŁ IX

Postanowienia końcowe

 

 • 38

 

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

 • 38a

 

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola na podstawie przepisów wydanych przez ministra edukacji narodowej, dyrektor odpowiada za organizację realizacji zadań przedszkola z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań.
 2. Dyrektor w szczególności:
 • ustala sposób i tryb realizacji zadań przedszkola w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola i przekazuje informacje na ten temat rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom;
 • koordynuje współpracę nauczycieli z rodzicami, uwzględniając potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne dzieci, w tym dzieci objętych kształceniem specjalnym i dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;
 • ustala sposób realizacji zadań przez statutowe organy przedszkola i zasady współpracy pomiędzy nimi oraz koordynuje realizację tych zdań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola;
 • ustala sposób dokumentowania realizacji zadań przedszkola w tym okresie;
 • nadzoruje realizację zadań przedszkola;
 1. Statutowe czynności dyrektora i innych organów, nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola mogą być podejmowane w sposób ustalony przez dyrektora adekwatnie do sytuacji i bieżących potrzeb:
 • na terenie przedszkola;
 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub za pomocą innych środków łączności, a przypadku rady pedagogicznej i rady rodziców także w trybie obiegowym.
 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola rodzice i inne podmioty środowiska lokalnego współpracujące z przedszkolem mogą komunikować się i załatwić niezbędne sprawy drogą elektroniczną lub za pomocą innych środków łączności.

 

 • 38 b

 

 1. Ceremoniał jest wewnętrznym zbiorem norm i zasad, dotyczących zachowania się w czasie uroczystości przedszkolnych, ustanowionych i obowiązujących w przedszkolu.
 2. Przedszkole uczy szacunku dla symboli narodowych – godła, hymnu i flagi państwowej. Zapoznaje dzieci z historią i znaczeniem tych symboli.
 3. Uroczystości przedszkolne, do których zastosowanie ma ceremoniał przedszkola składają się z części oficjalnej i części artystycznej.
 4. Uroczystości przedszkolne, podczas których eksponuje się symbole narodowe powinny przebiegać w podniosłym nastroju i kształtować poszanowanie dla symboli narodowych.
 5. Do uroczystości środowiskowych i przedszkolnych wymagających uwzględnienia symboli narodowych należą w szczególności:
 • święto niepodległości;
 • święto flagi;
 • pasowanie dzieci na przedszkolaka;
 • zakończenie roku szkolnego z pożegnaniem starszaków;
 • jubileusz przedszkola.
  1. Do obowiązków dzieci należy podkreślenie swoją postawą podniosłego charakteru świąt państwowych i przedszkolnych, dzieci powinny być ubrane w strój galowy.

 

 

 

 • 39

 

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
  • treść Statutu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go na stronie internetowej przedszkola,
  • udostępnienie Statutu przez dyrektora przedszkola na prośbę zainteresowanego.

 

 • 40

 

 1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

 • 41

 

Dokonywanie zmian w statucie odbywa się na uzasadniony wniosek jednego z organów przedszkola w trybie właściwym dla jego uchwalenia, zgodnie z procedurą wprowadzania zmian w statucie.

 

 • 42

 

 1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy.
 3. Obsługa finansowo-księgowa, kadrowa i płacowa prowadzona jest przez Miejskie Centrum Usług Wspólnych w Chodzieży, ulica Jagiellońska 12, na podstawie uchwały Nr XXIII/168/2016 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 06.2016r. (ze zm.) w sprawie zmiany nazwy Zespołu Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych w Chodzieży na Miejskie Centrum Usług Wspólnych w i nadania statutu oraz Statutu MCUW.
 • 43

 

Traci ważność statut z dnia  24 czerwca 2021 roku.

 

 • 44

 

Tekst jednolity przyjęto Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr  4/2022/23r.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2024 Przedszkole nr 5  Rights Reserved.