Wirtualny Spacer


Kliknij na baloniki a przeniesiesz się do wirtualnego przedszkola

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cookies

giweather joomla module

Info

 

Przekaż   1%

1

 

 

Raport  z ewaluacji wewnętrznej

              Niniejszy raport jest wynikiem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Miejskim Przedszkolu nr 5 Pod Żaglami Piątki na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r.

               Przedmiotem badań ewaluacyjnych było wymaganie:

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne

               W trakcie ewaluacji zbierano informacje pochodzące z wielu źródeł, przy użyciu różnych metod badawczych (ankietowanie, analiza dokumentacji, wywiad, obserwacja dzieci, współpraca z instytucjami zajmującymi się bezpieczeństwem, udział w szkoleniach).               

               Informacje w zakresie wymienionego wymagania uzyskano od rodziców, nauczycieli, dzieci, pracowników przedszkola. Decyzją dyrektora przedszkola badanie realizowano od października 2016 r. do marca 2017 r. przez zespół  ds. ewaluacji, w skład którego wchodzą: Grażyna Bojańska (koordynator), Alina Tomaszewska, Justyna Bednarczyk.  

Cel ewaluacji :

ü  Pozyskanie niezbędnych informacji o organizacji bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

ü  Weryfikowanie działań wychowawczych mających na celu wykształcenie u dzieci podstawowych postaw i norm społecznych

ü  Zebranie informacji o wdrażaniu systemów motywacyjnych wzmacniających właściwe zachowania dzieci

ü  Formułowanie wniosków do dalszej pracy

Wskaźniki:

ü  Dzieci w przedszkolu czują się bezpiecznie

ü  W przedszkolu kształtuje się postawę odpowiedzialności dzieci za działania własne  i działania podejmowane w grupie

ü W przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań

ü Podejmowane działania wychowawcze są monitorowane i w razie potrzeb

            modyfikowane

Pytania kluczowe:

ü  W jaki sposób przedszkole zapewnia bezpieczne warunki pobytu dzieci w przedszkolu?

ü  Jakie działania podejmuje przedszkole, aby zachowania dzieci nie stanowiły zagrożenia dla siebie i innych?

ü Jakie działania związane z zachowaniem bezpieczeństwa dzieci podejmują nauczyciele?

ü  Jakie umiejętności i wiadomości związane z bezpieczeństwem nabywają dzieci?

ü  W jaki sposób podnoszony jest poziom poczucia bezpieczeństwa dzieci i jakie są tego efekty?

PODSUMOWANIE

                   W przedszkolu prowadzona jest diagnoza zachowań dzieci, podejmuje się również działania wychowawcze, mające na celu zmniejszenie zagrożeń oraz wzmocnienie pożądanych postaw. Wychowankowie mają poczucie bezpieczeństwa, wiedzą też, jakich zachowań się od nich oczekuje. W przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze, a w razie potrzeby modyfikuje je. Nauczyciele dbają o fizyczne i emocjonalne bezpieczeństwo dzieci. Wychowankowie przebywają w salach dostosowanych odpowiednio do liczby dzieci.

Przedszkole dysponuje odpowiednią  ilością zabawek dopasowaną do potrzeb. Meble oraz wyposażenie łazienek jest dopasowane do wzrostu dzieci. Nauczyciele planują cele wychowawcze w swoich planach miesięcznych, dostosowują je do danego tematu kompleksowego. Realizowane tematy kompleksowe świadczą o wprowadzaniu dzieci w świat wartości (analiza dzienników zajęć)

                   W opinii rodziców dzieci są jasno informowane o zasadach obowiązujących w przedszkolu. W każdej chwili mogą liczyć na pomoc nauczyciela i personelu.
Rodzice uważają, iż nauczyciele stosują bardzo różne formy i metody pracy w realizowaniu zagadnień związanych z bezpieczeństwem. Uważają, iż są to: rozmowy, zabawy edukacyjne, tłumaczenie dzieciom o konsekwencjach niepożądanych zachowań. Wśród odpowiedzi pojawiły się także takie odpowiedzi jak: pogadanki, spotkania, np. z policjantem, pielęgniarką, strażakiem. Dobre postawy są wzmacniane poprzez nagradzanie właściwych zachowań.

                    Między rodzicami a przedszkolem jest bardzo dobry przepływ informacji, dzieci odbierane są wyłącznie przez rodziców lub osoby wcześniej przez nich wskazane na pisemnych upoważnieniach, zgodnie ze stosownym regulaminem. W opinii 100% ankietowanych rodziców pracownicy przedszkola zwracają należytą uwagę na zachowania podopiecznych.

                     Nauczyciele w przedszkolu prowadzą diagnozę zachowań dzieci głównie poprzez obserwacje, rozmowy z dziećmi, rodzicami, innymi nauczycielami. Diagnoza zachowań dzieci prowadzona jest systematycznie. Dotyczy ona wszystkich wychowanków. Dla dzieci 5 i 6- letnich nauczycielki prowadzą analizę gotowości do podjęcia nauki w szkole. Jest ona dokumentowana w postaci kart obserwacji. Diagnoza wynika z codziennych obserwacji zachowań dzieci oraz obserwacji podczas spotkań okolicznościowych. Informacje uzyskane od wszystkich ankietowanych oraz z obserwacji zajęć potwierdzają, że w przedszkolu podejmuje się działania wychowawcze, mające na celu zmniejszenie zagrożeń oraz wzmocnienie pożądanych zachowań. Podczas zajęć nie zaobserwowano u dzieci zachowań agresywnych. Pracownicy reagują na zachowania wychowanków zagrażające bezpieczeństwu innych dzieci lub na inne zachowania niepożądane wychowawczo poprzez: informowanie rodziców i ustalenie wspólnych działań wychowawczych, stosowanie systemu kar (np. odsunięcie od zabawy w celu przemyślenia własnego zachowania), rozmowy uświadamiające złe zachowanie, współpracę z pedagogiem, prowadzenie zajęć relaksacyjnych z muzyką, pokazywanie przykładów dobrych zachowań z literatury dziecięcej.
                    Dzieci wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje. Wiedzą, jak należy zachować się w przedszkolu, na spacerze, podczas zajęć, na placu zabaw itp. Obserwacje zajęć potwierdziły, iż wśród przedszkolaków nie ma dzieci przejawiających zachowania rażąco odbiegające od ogólnie przyjętych norm. Nauczyciele natychmiast reagują, gdy wychowankowie zachowują się niezgodnie z przyjętymi normami społecznymi.

                   Z informacji uzyskanych od nauczycieli i na podstawie analizy dokumentów wynika, że w przedszkolu analizuje się i ocenia podejmowane działania wychowawcze        (w tym podczas analitycznych rad pedagogicznych i zebrań grupowych z rodzicami).

Wnioski z badań w postaci mocnych i słabych stron

Mocne strony :

1. Dokumenty regulujące zasady bezpieczeństwa w przedszkolu są zgodne z obowiązującymi

    aktami prawnymi.
2. Sale dydaktyczne, w których przebywają dzieci są funkcjonalne i bezpieczne.

3. W przedszkolu przestrzegane są zasady bezpieczeństwa.

4. Regulaminy wewnętrzne są dostępne dla pracowników i rodziców według potrzeb oraz   

    omawiane na zebraniach i radach pedagogicznych.
5. W każdej grupie wiekowej dzieci zapoznają się z zasadami grupowymi panującymi na

    terenie przedszkola i poza nim wg ustalonych regulaminów.
6. Rodzice uważają, że ich dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie.
7. Zarówno pracownicy, rodzice jak i dzieci znają zasady bezpieczeństwa obowiązujące w

    przedszkolu.
8. Dzieci czują się w przedszkolu bezpiecznie i wiedzą, jakich zachowań się od nich oczekuje.
9. Organizowane są spotkania ze specjalistami zajmującymi się sprawami bezpieczeństwa

Słabe strony:

1. Brak monitoringu przed wejściem do przedszkola.

2. Organizować spotkania z psychologiem dla rodziców.

3. Zadbać o dalszą dobrą współpracę z instytucjami, które uczą dzieci odpowiednich postaw

    w sytuacjach zagrożeń.

4. Nadal pracować tak, aby utrzymać wysoką jakość pracy w zakresie zapewnienia

    bezpieczeństwa dziecka.

Poziom wiedzy na temat bezpieczeństwa wśród dzieci w naszym przedszkolu jest na bardzo wysokim poziomie.

              Dokumentacja całościowa (szczegółowa) raportu ewaluacji dostępna jest u koordynatora oraz  u dyrektora przedszkola.

Copyright © 2024 Przedszkole nr 5  Rights Reserved.