Wirtualny Spacer


Kliknij na baloniki a przeniesiesz się do wirtualnego przedszkola

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cookies

giweather joomla module

Info

 

Przekaż   1%

1

 

 

ZASADY WYDAWANIA DZIECI OSOBOM UPOWAŻNIONYM PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
 
 
Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom ( prawnym opiekunom ). lub upoważnionej osobie.
Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami poinformować należy o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
W każdej grupie założyć teczkę „ Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola w Grupie …”, i przechowywać w niej oświadczenia.( według załączonego wzoru) od rodziców .
 
 
 

Odbieranie dzieci z przedszkola


Dziecko może być odebrane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo .
Dziecko nie będzie oddawane rodzeństwu do 14 roku życia.

Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne , pisemne oświadczenie woli rodziców lub prawnych opiekunów.

Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność prawną za osobę niepełnoletnią odbierającą dziecko jak i za odebrane przez nią dziecko.
Osoby wymienione zobowiązane są do osobistego odbioru od nauczyciela opiekującego się dana grupą lub nauczyciela sprawującego w zastępstwie opiekę nad dziećmi.

W przypadku odbierania dziecka z ogrodu przedszkolnego osoby odbierające dziecko zobowiązane są do osobistego poinformowania nauczycielki o zamiarze odebrania dziecka.
W przypadku pozostania rodzica na placu przedszkolnym po odebraniu dziecka ( np. rozmowa rodzica z nauczycielem) , nauczyciel nie odpowiada za jego bezpieczeństwo.
W szczególnych sytuacjach należy osobiście poinformować nauczyciela o odbiorze dziecka przez inną osobę upoważnioną w dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola lub w dniu poprzedzającym.
Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na zadanie nauczycielki okazać go.
Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku , gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko ( na przykład upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.
O przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole jest zobowiązane do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z rodzicami ( opiekunami) dziecka
Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy przedszkola , nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka (prawnych opiekunów ).
W przypadku , gdy pod wskazanym numerem telefonów ( praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat Policji 067 2811 200, o niemożności skontaktowania się z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców.
Nauczyciel sprawujący opiekę nad dzieckiem nie może zostawić go pod opieką pracowników obsługi przedszkola i opuścić budynku przedszkola, ani oddalić się wraz z dzieckiem.
Jeżeli mimo podjętych działań nie uda się skontaktować się z rodzicami lub osobami przez nich upoważnionymi, dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu Policji. Z przebiegu zaistniałej sytuacji należy sporządzić protokół zdarzenia, podpisany przez świadków. Całość zdarzenia powinna się odbywać pod nadzorem Policji. Dalsze czynności związane z umieszczeniem dziecka w Pogotowiu Opiekuńczym podejmuje Policja.
Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.
Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać aktualne telefony kontaktowe (szczególnie numery komórkowe ).

REGULAMIN BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
 
na podstawie wspólnych ustaleń nauczycieli i rodziców przedszkolaków
 Zgromadzenie oświadczeń podpisanych przez Rodziców z wyszczególnieniem osób uprawnionych do odbioru dziecka z placówki.
Jeżeli dziecko odbiera inna osoba nie wymieniona w oświadczeniu, wówczas rodzic zobowiązany jest : przekazywać telefoniczną informację, a osoba odbierająca dziecko musi posiadać pisemną zgodę rodzica.
Rodzice i opiekunowie proszeni są o zamykanie drzwi wejściowych do placówki.
Każdy rodzic zobowiązany jest do wejścia razem z dzieckiem do szatni, a potem oddanie dziecka dyżurującemu w szatni pracownikowi przedszkola – pomocy nauczycielki.
Rodzice z chwilą pojawienia się w placówce i odebrania dziecka z grupy, ponoszą za nie całkowitą odpowiedzialność.
Dla dobra dziecka, do Przedszkola nie należy przyprowadzać dzieci przeziębionych, przeziębionych przewlekłym katarem, stanami zapalnymi , itp.
Nauczycielowi nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.
Rodzice powinni informować nauczycieli o chorobach i alergiach dzieci, koniecznie podać listę alergenów- zwłaszcza pokarmowych.
Nauczyciele i Rodzice zobowiązani są przestrzegać powyższych ustaleń.
REGULAMIN PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA PRZEZ RODZICÓW ( PRAWNYCH OPIEKUNÓW), OPIEKUNÓW, NAUCZYCIELI
 
Przyprowadzanie dzieci do przedszkola
Do przedszkola dzieci przyprowadzane są pod opieką rodziców ( prawnych opiekunów).
Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola w godzinach pobyt: 
5 godzin dziennie  - 8:00 – 13:00
9 godzin dziennie -  6:30 – 15:30
Osoby przyprowadzające dziecko do przedszkola zobowiązane są : rozebrać dziecko w szatni, osobiście przekazać dziecko osobie dyżurującej w szatni – pomocy nauczycielki. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponosi przedszkole.
Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców na terenie przedszkola: przed wejściem do budynku, w szatni, pozostawienie przed zamkniętymi drzwiami sali zajęć.
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci 
w Miejskim Przedszkolu nr 5 w Chodzieży
 
Podstawa prawna :
 
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia  2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych  szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 6, poz. 69).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.05.2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.Nr 61, poz. 624,z 2002 r. Nr 10, poz. 96.2003r.Nr 146, poz. 1416,z 2004 r.Nr 66, poz.606 oraz z 2005 r. Nr 10, poz.75).
Dz.U.126,poz.1384 z 6 września 2001 roku o chorobach zakaźnych i zakażeniach.
Statut Miejskiego Przedszkola nr 5 w Chodzieży
Copyright © 2024 Przedszkole nr 5  Rights Reserved.