Wirtualny Spacer


Kliknij na baloniki a przeniesiesz się do wirtualnego przedszkola

Kalendarz

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Cookies

giweather joomla module

Info

 

Przekaż   1%

1

 

 

KONCEPCJA PRACY

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 5

W CHODZIEŻY

 

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI

Baza i wyposażenie

Miejskie Przedszkole nr 5 funkcjonuje  od 1985 roku. Usytuowane jest w malowniczej części miasta, nad pięknie położonym jeziorem. Uroku temu miejscu dodaje otaczająca zieleń, sprzyjająca zdrowemu obcowaniu z przyrodą.  Budynek przedszkola i przylegający do niego duży ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest  przestrzenny, zazieleniony, wyposażony w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Teren otaczający przedszkole jest bezpieczny, estetyczny, zadbany.

 Przedszkole czynne jest od godziny 6.30 do 15.30. Sale w których realizowane są zajęcia wychowawczo-dydaktyczne są duże i dobrze wyposażone co sprzyja rozwojowi dziecka. Przedszkole posiada bogaty zbiór pomocy dydaktycznych, dysponuje salą do rytmiki oraz salą do zabaw i ćwiczeń ruchowych

Całe zaplecze sanitarno-higieniczne oraz kuchenne odpowiada wymogom do funkcjonowania tejże placówki. Przedszkole jest estetyczne i sukcesywnie zmienia swój wizerunek wewnętrzny jak i zewnętrzny.

Kadra pedagogiczna

     Opiekę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą  realizuje 14 nauczycieli. Wszyscy

nauczyciele legitymują się wykształceniem pedagogicznym w zakresie wychowania przedszkolnego.

- dwanaście nauczycieli posiada wykształcenie wyższe pedagogiczne

- dwie nauczycielki studium nauczycielskie

- przedszkole zatrudnia specjalistów: psychologa i logopedę

Wykwalifikowana kadra pedagogów dba o to, aby pobyt dzieci w placówce był

miłym, beztroskim i niezapomnianym okresem w ich życiu.

Nauczycielki  znają potrzeby, możliwości i oczekiwania  dzieci i jego środowisko rodzinne. Wykazują zaangażowanie i dbałość o każdego wychowanka, umiejętnie obserwują i dokumentują postępy w rozwoju dziecka, celem lepszego stymulowania jego edukacji.  Nauczycielki w pracy wykorzystują aktywne metody pracy.  Wszystkie nauczycielki stale pogłębiają swoją wiedzę na różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach.

Wychowankowie

W przedszkolu przebywa 125 wychowanków w wieku od 3 do 5 lat.

Funkcjonuje 5 oddziałów.

Oferta edukacyjna

Przedszkole realizuje Podstawę programową wychowania przedszkolnego w oparciu o wybrany program nauczania. Program ten pomaga w codziennej pracy edukacyjnej, dając jednocześnie możliwości wprowadzenia własnych modyfikacji. Realizowane są również programy autorskie

W przedszkolu dzieci mają możliwości korzystania z zajęć dodatkowych jakimi są:

- rytmika

- religia

- zajęcia komputerowe.

Przedszkole zapewnia również, dzieciom tego wymagającym, fachową opiekę specjalistów: psychologa i logopedy.

Rodzice

Warunkiem prawidłowej i pełnej realizacji celów, zadań i funkcji przedszkola jest pozyskanie do współpracy rodziny, podstawowego środowiska wychowawczego dziecka.  Zgodne współdziałanie obu tych środowisk może zapewnić właściwe warunki prawidłowego wychowania i pobudzania rozwoju dziecka.  Współpraca winna rozwijać się na zasadzie wzajemnego zrozumienia i życzliwości oraz partnerstwa. 

Dobra współpraca nauczycieli z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powodują wzrost rangi przedszkola, dają szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki, a przede wszystkim procentuje w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

Integralną częścią przedszkola są więc rodzice. Podstawą sukcesu działalności zespołu jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.

 

Instytucje wspierające pracę przedszkola

Przedszkole nawiązuje współpracę z innymi placówkami i organizacjami społecznymi w celu tworzenia optymalnego środowiska wychowawczego. Przedszkole jest instytucją służebną wobec społeczności lokalnej, stąd starania  bycia otwartym na potrzeby społeczne środowiska w którym funkcjonuje.

Działania przedszkola są ukierunkowane na współpracę ze wszystkimi podmiotami wychowującymi, szczególnie z tymi najbliższymi dziecku, jak i dalszymi.
Współpraca ta opiera się na kontynuacji zadań z poprzednich lat, bądź podejmowaniu nowych zadań.

Współpraca ze środowiskiem służy różnorodnym celom oraz przybiera postać różnych zadań. W zależności od charakteru owych zadań współpraca  przybiera rozmaite formy.

Władze prowadzące i kontrolujące

 

Organem prowadzącym jest Urząd Miejski w Chodzieży. Organ prowadzący ma jasno określoną politykę oświatową.  Przedszkole jest pozytywnie odbierane przez samorząd lokalny. Działalność kadrową i finansową nadzoruje  Zespół Obsługi Miejskich Placówek Oświatowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

 • Przedszkole wspomaga wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości, kształtuje w nim poczucie własnej wartości, uczy go tolerancji i patriotyzmu.

 • Przedszkole pomaga w odnoszeniu sukcesów i pokonywaniu trudności oraz umożliwia rozwój uzdolnień i zainteresowań.
 • Kształtuje właściwe postawy wobec otoczenia społecznego, przyrodniczego i technicznego.
 • Wyrównuje szansy edukacyjne dzieci.
 • Rozwija kompetencje komunikacyjne i aktywność twórczą oraz kształtuje otwartość na wiedzę.
 • Wyposaża wychowanka w wiedzę i umiejętności umożliwiające udany start szkolny.
 •  Przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec   rodziców.
 •  Przedszkole otwarte jest na potrzeby środowiska lokalnego.
 • Zamierzone cele osiągnięte zostaną dzięki wykwalifikowanej kadrze, wykorzystywanych aktywizujących i nowoczesnych metod nauczania, bogatej ofercie zajęć dodatkowych i wyposażeniu placówki.

 

 • Przedszkole przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka.

 

 

 

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

 • Nasze przedszkole jest bezpieczne, przyjazne dzieciom, rodzicom, środowisku, pracownikom i otwarte na ich potrzeby.
 • Zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój, realizujemy ich potrzeby i respektujemy prawa oraz zaspakajamy oczekiwania rodziców.
 • Realizowany przez nas system wychowawczy i działania edukacyjne sprzyjają wyzwalaniu aktywności własnej dzieci, rozwijają ich zainteresowania i służą osiąganiu przez nie gotowości szkolnej na wysokim poziomie.
 • Kwalifikacje i umiejętności nauczycieli, stosowane przez nich programy, aktywne metody pracy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy placówki.
 • Między społecznością przedszkola: dziećmi - rodzicami - pracownikami -panuje atmosfera życzliwości i partnerstwa.
 • Różnorodne i skuteczne działania przedszkola, służące wyrównywaniu szans edukacyjnych wśród dzieci wspomagają także ich rodziców w znalezieniu adekwatnych form pomocy dzieciom – dydaktycznej, materialnej, opiekuńczej, zdrowotnej, psychologicznej.
  • Dzięki skutecznej promocji nasze przedszkole ma dobrą opinię w środowisku.
  • Wyróżnia nas zaangażowanie, konsekwencja w działaniu, twórcze myślenie, dbałość o harmonijny rozwój każdego wychowanka.
  • Dobra baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia dopełnia działania dydaktyczno - wychowawcze i wpływa na wysoką ocenę naszej placówki.
  • Przedszkole posiada własny kalendarz imprez i wydarzeń, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.
  • Pracownicy przedszkola dokonują okresowo ewaluacji swojej pracy, wyciągają wnioski, które wytyczają im kierunek dalszej pracy.
  • Przedszkole jest zarządzane w sposób sprawny i nowoczesny, a pracownicy mają satysfakcję z prowadzonej działalności.

EFEKTY DOBRZE ZREALIZOWANEJ WIZJI

W efekcie zrealizowanej wizji przedszkole stanie się wspaniałym miejscem wspólnej zabawy i pracy oraz wspólnego rozwoju dla przychodzących tu dzieci, jaki i dorosłych.

DZIECI

 • czują się dobrze i bezpiecznie w przedszkolu
 • wyposażone są w wiedzę i umiejętności na miarę optymalnych, indywidualnych możliwości rozwojowych
 • osiągają gotowość szkolną i odnoszą sukcesy w szkole
 • samodzielne
 • twórcze i kreatywne
 • przygotowane są do dobrej komunikacji społecznej
 • odporne emocjonalnie w sytuacjach nowych, trudnych
 • wrażliwe i otwarte na potrzeby innych, szanują odrębność

RODZICE

 • posiadają pełną informację o działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej przedszkola
 • współuczestniczą w realizacji zamierzonych celów i zadań
 • otwarci na zmiany zachodzące w placówce
 • pozytywnie oceniają pracę przedszkola

DYREKTOR

 

 • prawidłowo realizuje cele nadzoru pedagogicznego
 • stwarza warunki do prawidłowego wszechstronnego rozwoju dziecka
 • dba o zapewnienie ładu organizacyjnego w placówce
 • tworzy właściwy klimat pedagogiczny
 • stwarza warunki do właściwego rozwoju kadry pedagogicznej dba o własny rozwój
 • właściwie gospodaruje bazą i finansami
 • zapewnia właściwą promocję placówki

NAUCZYCIELE

 • aktywni i twórczy
 • chętni do pracy i otwarci na zmiany
 • znają i stosują aktywne metody pracy
 • wdrażają techniki ewaluacyjne, ich wyniki wyznaczają właściwy kierunek pracy
 • analizują wiedzę i dbają o swój warsztat pracy
 • współpracujący ze środowiskiem i rodzicami
 • samodzielni, refleksyjni- zdolni do samooceny

MODEL ABSOLWENTA

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole potrafi dobrze funkcjonować w roli ucznia :

 

WYKAZUJE:

-        motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego,

-        zainteresowanie treściami nauczania, chęć poznawania ,

-        umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania,

-        umiejętność koncentracji, pracy przez dłuższy czas, wytrwałość.

-        umiejętność radzenia sobie z trudnościami / podejmuje próby poradzenia sobie z zadaniem,/

-        umiejętność współdziałania w grupie/podporządkowuje się poleceniom, normom, umie współdziałać z innymi,

-        tolerancje wobec innych, samodzielność, odporność na stres,

POSIADA:

-        zdolność koncentracji uwagi i porozumiewania się w zrozumiały dla innych sposób,

-        wyobrażenie obowiązkach wynikających z roli ucznia,

-        podstawowa wiedzę o świecie,

 UMIE:

-        cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie,

-        posługiwać się zdobyczami techniki (komputer i urządzenia gospodarstwa domowego)

ROZUMIE , ZNA:

-         prawa dziecka i respektuje prawa innych ludzi ,

-         zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną ,

-         zasady kultury współżycia , postępowania ,

-         kulturę i dziedzictwo własnego regionu, symbole narodowe,

-         potrzebę szanowania przyrody i środowiska /prezentuje postawę proekologiczną,/

NIE OBAWIA SIĘ:

-        występować publicznie

-        reprezentować grupę , przedszkole,

-        chwalić się swoimi pomysłami, osiągnięciami artystycznymi, sportowymi ,sukcesami,

-        wykazywać inicjatywę w działaniu ,

-        wyrażania własnych uczuć


Wartości- priorytety w pracy przedszkola w roku 2015/2016

 • Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień i kształtowanie czynności intelektualnych niezbędnych w codziennym życiu i w dalszej edukacji,
 • Wychowywanie dzieci tak, aby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,
 • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach nowych i trudnych, włącznie z sytuacją porażki,
 • Rozwijanie umiejętności społecznych, które warunkują poprawność relacji z dziećmi i dorosłymi,
 • Stwarzanie warunków rozwoju dzieciom o zróżnicowanych możliwościach i umiejętnościach,
 • Kształtowanie świadomości przyrodniczej i ekologicznej- badanie i eksperymentowanie,
 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • Rozwijanie umiejętności  matematycznych oraz logicznego rozumowania,
 • Kształtowanie postawy „zdrowego stylu życia”,  rozwijanie sprawności fizycznej,
 • Wprowadzanie dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości, odczuć poprzez różne formy ekspresji artystycznej,
 • Kształtowanie poczucie bezpieczeństwa oraz  przynależności społecznej, narodowej.
 • Doskonalenie systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • Zapewnianie warunków sprzyjających realizacji indywidualnej drogi rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego indywidualnych predyspozycji,
 • Wspomaganie rozwoju dzieci  młodszych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego,
 • Wypracowanie procedur pracy zespołowej,
 • Unowocześnianie bazy materialnej przedszkola,
 • Poszerzenie działalności innowacyjnej przedszkola i nowatorstwa pedagogicznego,
 • Rozwijanie kompetencji zawodowych nauczycieli w ramach WDN.
 • Rozwój zawodowy nauczycieli - uzupełnienie i zdobycie dodatkowych kwalifikacji, zdobycie wyższych stopni awansu zawodowego, wzbogacanie warsztatu pracy.
 • Systematyczne podejmowanie starań o wzrost efektów współpracy z rodzicami.
 • Kreowanie pozytywnego wizerunku placówki - stosowanie różnorodnych form promocji przedszkola w środowisku.


CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 

 1. Diagnozowanie i rozwijanie inteligencji wielorakich dzieci.
 2. Rozwijanie u wychowanków optymistycznych cech charakteru (dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, kreatywność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania.
 3. Rozwijanie umiejętności adekwatnego do sytuacji wyrażania emocji.
 4. Wykorzystanie informatyki do uatrakcyjniania zajęć edukacyjnych poprzez prezentacje multimedialne, Internet oraz autorski program „Komputer- przyjaciel, który uczy i bawi.”
 5. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym. Ujednolicenie oddziaływań przedszkole- rodzina, rodzina- przedszkole
 6. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka- ujednolicenie systemu nagród i kar.
 7. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji.
 8. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.
 9. Poszerzanie i rozwijanie kontaktów z rodzicami poprzez własna stronę internetową
 10. Usprawnianie aparatu artykulacyjnego- korygowanie wad wymowy.
 11. Pozytywne nastawienie do nauki języka angielskiego prowadzonego w sposób naturalny poprzez zabawę i metody twórcze.

        Chcąc pożytecznie wykorzystać „teorię inteligencji wielorakich”, należy pamiętać o kilku zasadach.

v     Każde dziecko jest inne. Posiada niepowtarzalną „mapę inteligencji”. Ma swoje mocne i słabe strony.

v     Wszystkie rodzaje inteligencji są równie cenne.

v     Każdy rodzaj inteligencji można i trzeba rozwijać

Nasze Przedszkole jest  miejscem gdzie dzieci mają możliwość wyboru różnorodnej aktywności. Przedszkolak, który ma możliwość decydowania o tym, w jaki sposób chce się bawić, ujawni swoje zainteresowania, upodobania. Swoboda wyboru umożliwia diagnozę inteligencji każdego dziecka, a ta pozwala nauczycielom nie tylko na określenie potencjału dziecka, ale także na kreowanie warunków i dobór sposobów jego rozwijania. W tym procesie ważną rolę odgrywa również rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować potencjał dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola, ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich dzieci. Taka też jest idea wiodąca koncepcji pracy pedagogicznej Miejskiego Przedszkola nr 5.

Zatem od nas – dorosłych, rodziców i nauczycieli – w dużym stopniu zależy, które talenty rozkwitną, a które – być może – nigdy się nie ujawnią.

 

 

WIODĄCA IDEA KONCEPCJI PRACY PEDAGOGICZNEJ

 

 

 • Miejskie Przedszkole nr 5 jest miejscem gdzie dzieci mają możliwość wyboru różnorodnej aktywności.
 • Proponowanie działań wspierających rozwój dziecka jest poprzedzone jego wnikliwą obserwacją.
 • W tym procesie ważną rolę odgrywa rodzina, która pomaga nauczycielowi diagnozować potencjał dziecka i uczestniczy w działaniach przedszkola ukierunkowanych na rozwój inteligencji wielorakich.

 

 

WNIOSKI I DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ

 • Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
 • Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola nr 5 znana jest wszystkim pracownikom placówki oraz rodzicom.
 • Koncepcja prezentowana jest na zebraniu organizacyjnym oraz dostępna na stronie internetowej przedszkola

W RAMACH ZADAŃ OKREŚLONO CELE UKIERUNKOWANE NA POSZCZEGÓLNE GRUPY OSÓB  – DZIECI, RODZICÓW ORAZ NAUCZYCIELI.

DZIECKO RODZICE NAUCZYCIELE
Poznaje swoje prawa i obowiązki. Otrzymują rzetelną i obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka. Są aktywni i twórczy.
Jest akceptowane takie, jakie jest. Uzyskują pomoc specjalistów. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
Czuje się bezpiecznie. Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach placówki.
Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces. Czynnie uczestniczą w życiu przedszkola. Tworzą i realizują autorskie programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola.
Uczy się dostrzegać swoje mocne strony. Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności dydaktycznej i zarządzaniu placówką. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.
Buduje pozytywny obraz samego siebie.

Współpracuje z nauczycielem

Wspomaga działania przedszkola

Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sponsorów i przyjaciół przedszkola.
Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi. Monitorują efektywność własnej pracy.
Osiąga gotowość szkolną na wymaganym poziomie, gwarantującą rozpoczęcie nauki w szkole z powodzeniem. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
  Podnoszą kwalifikacje zawodowe.
Prowadzą obserwacje pedagogiczne, które wykorzystują w pracy dydaktyczno-wychowawczej


KIERUNKI REALIZACJI KONCEPCJI

 1. I.PRACA Z DZIEĆMI

Zadanie

Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi

 

Adaptacja dziecka w przedszkolu

 • Realizacja „Programu adaptacyjnego”.

Pasowanie na przedszkolaka

 • Organizowanie warunków działalności przedszkola pozwalających na zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i akceptacji przedszkola przez dzieci
  (i rodziców).

od VIII każdego roku szkolnego

cały rok

X/XI

każdego roku

nauczyciele dzieci nowo przyjętych

dyrektor

wszystkie nauczycielki

 

Diagnoza „inteligencji wielorakich”

 • Diagnozowanie umiejętności, potrzeb poprzez obserwację dzieci, analizę wytworów działalności dziecięcej.
 • Diagnozowanie umiejętności dzieci na podstawie analizy obserwacji i diagnozy przedszkolnej
 • diagnoza wstępna,
 • śródroczna,
 • końcowa


IX

I

IV/VI

wszyscy nauczyciele  
Rozwijanie wszechstronnego potencjału dzieci- „inteligencji wielorakich
 • Dostosowanie wyposażenia sal do potrzeb rozwijania potencjału dzieci.
  • Umożliwianie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej.
  • Realizacja programów autorskich:

- „Komputer-przyjaciel, który uczy i bawi”

-„Bawię się, piszę i czytam”

-„Jaś i Ola idą do przedszkola”

-„ Usprawnianie mowy dzieci w wieku przedszkolnym”

-„Znam swoją miejscowość”

-„Z Kubusiem poznaję siebie i przyjaciół”

- „Program wychowawczy-Kodeks Przedszkolaka”

- „Bezpieczny Przedszkolak”

- „Od zabawy do sportu i rekreacji”

 • Realizacja Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
  • Wypożyczanie książek z dziećmi i dla dzieci w bibliotece

- „Literatura uczy bawi i wychowuje”

 • Stwarzanie warunków do autoprezentacji swoich zainteresowań, hobby na forum grupy, przedszkola.
 • Uczestniczenie w festiwalu przeglądu piosenki dziecięcej organizowanym w przedszkolu.
 • Uczestniczenie w „Festiwalu Śpiewających Przedszkolaków”
 • Uczestnictwo w teatrzykach interaktywnych i koncertach muzycznych
 • Uczestnictwo w konkursach plastycznych- ogólnopolskich
 • Organizowanie kącików książek i głośnego czytania bajek przez zapraszane osoby

wg potrzeb,

cały rok

cały rok

wg planu

cały rok

wszyscy nauczyciele,

nauczyciele


wszyscy nauczyciele

 
Uczenie dzieci wyrażania uczuć i emocji
 • Wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami.
 • Wykorzystywanie bajek w rozpoznawaniu, nazywaniu emocji.
 • Rozwijanie odporności emocjonalnej poprzez uczestniczenie  w prezentacjach artystycznych – scenicznych przed zaproszonymi gośćmi.
 • Uczestnictwo w akcjach charytatywnych „ Nakarm Pieska”, „Nakrętka” , „Góra Grosza”  , „Szlachetna paczka”.
 • Rozwijanie umiejętności autoprezentacji podczas występów przed szersza publicznością- uroczystości przedszkolne, Konkursy przedszkolne.
cały rok wszyscy nauczyciele  
Rozwijanie pozytywnych cech charakteru
 • Opracowanie z dziećmi „Kodeksu przedszkolaka” w przedszkolu.
 • Przybliżanie dzieciom „Praw dziecka” oraz Obowiązków dziecka
 • Opowiadanie „optymistycznych bajek” w kontekście kształconych cech charakteru.
 • Wykorzystywanie zabaw i gier  kształtujących charakter.
 • Wprowadzenie i modyfikowanie „systemów motywacyjnych” zgodnie z możliwościami i potrzebami dzieci.
cały rok wszyscy nauczyciele  
Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia
 • Systematyczne prowadzenie ćwiczeń porannych, zestawów ćwiczeń gimnastycznych.
 • Praktyczna nauka korzystania z urządzeń na terenie przedszkola.
 • Realizowanie programu autorskiego „Bezpieczny Przedszkolak”.
 • Współpraca z WORD w Pile
 • Realizacja programów profilaktycznych „Moje dziecko idzie do szkoły”, „Czyste powietrze wokół nas”.
 • Znajomość numerów alarmowych i umiejętne ich wykorzystywanie w praktyce.

cały rok

wszyscy nauczyciele

nauczyciele – autorzy

 

Rozumienie potrzeby ochrony środowiska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody- wycieczki, spacery.
 • Wycieczka do lasu: zdobywanie, poszerzanie i utrwalanie wiadomości o przyrodzie w bezpośrednim zetknięciu z poszczególnymi ekosystemami.
 • Wycieczka do oczyszczali ścieków: Aktywne uczestnictwo w poznawaniu przyrody poprzez oglądanie, szukanie, obserwacje, badanie i eksperymentowanie; formułowanie wniosków i spostrzeżeń.
 • Wycieczka do fabryki papieru w Kaczorach oraz do Zakładu oczyszczania miasta, Stacja uzdatniania wody,
 • Akcje:  Sprzątanie świata,  gospodarka odpadami – segregowanie, recykling, utylizacja.
 • Wykorzystywanie surowców wtórnych do prac plastycznych; Konkurs plastyczny „Zabawka ze skrawka".
 • Uczestniczenie w pogadankach z leśniczym.
 
Cały rok    

 

 

II. PRACA Z RODZICAMI

 

 

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi

Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną

 • Ustalenie stałego dnia tygodnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczyciela z rodzicami.
 • Zapraszanie rodziców na „zajęcia otwarte”.
 • Konsultacje z psychologiem, logopedą, terapeutą pedagogicznym.
 • Prezentowanie na łamach gazetek grupowych planów i działań
 • Wspieranie rodziców w optymistycznym wychowaniu dziecka przez prezentacje publikacji na łamach przedszkolnej gazetki.
 • Organizowanie cyklicznych spotkań ze specjalistami.
 • Wspieranie rodziców w wychowaniu dzieci poprzez pedagogizację- ulotki, broszury, warsztaty.
 • Aktywizowanie członków rady rodziców do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola.

IX każdego roku szkolnego

1 raz/m-c

cały rok

wg planu wydań


cały rok

wszyscy nauczyciele

logopeda

psycholog

terapeuta pedag.


wszyscy nauczyciele

 

dyrektor, przewodnicząca rady rodziców

 
Włączanie rodziców w działania przedszkola
 • Współorganizowanie przedsięwzięć:
 • - „Cała Polska czyta dzieciom – my czytamy optymistyczne bajki”,

- „Festiwal Talentów”,

- Festyn Rodzinny

 • Przedsięwzięcia z inicjatywy rodziców
 • Uczestniczenie w przedszkolnych konkursach: plastycznych, fotograficznych, literackich itp.

cały rok

wg kalendarza imprez i uroczystości

wg planu współpracy w poszczególnych grupach

wszyscy nauczyciele,

dyrektor

nauczyciel grup starszych

 

Prezentacje przez rodziców

zawodowych osiągnięć, zainteresowań

 • Prezentowanie zamiłowań, zawodowych osiągnięć, hobby na forum grupy i przedszkola .np. Sprzęt wojskowy
 • Spotkanie z Ratownikiem Medycznym
 • Warsztaty z Ratownikiem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego
 • Pogadanka z lekarzem
 • Prezentacja Sprzętu Budowlanego
 • Spotkanie z pielęgniarką itp.

wg ustaleń z nauczycielami

III

wszyscy nauczyciele  
Współudział w zakresie profilaktyki zdrowia
 • Higiena jamy ustnej
 • Spotkanie z dentystą – wycieczka do gabinetu dentystycznego, pogadanki
 • Czyste powietrze wokół nas- program antynikotynowy
 • Ekologia wokół nas
 

Cały rok

Wg harmonogramu

   

 

 

III. PRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

 

 

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi
Przybliżanie założeń pracy w środowisku lokalnym
 • Zapraszanie innych placówek oświatowych na uroczystości przedszkolne.
 • Prezentowanie działalności przedszkola w lokalnych mediach.
 • Wycieczki do miejsc użyteczności publicznej
 • Wycieczki do zakładów pracy, zakładów usługowych

cały rok

wg Kalendarza Imprez i Uroczystości

cały rok

dyrektor,

wszyscy nauczyciele

 
Udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego
 • Gromadzenie darów dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z okazji Mikołajek
 • Organizowanie akcji charytatywnej na rzecz dzieci niewidomych. „Nakrętka”
 • Zbieranie karmy, koców dla podopiecznych schroniska dla zwierząt.

XII

 

Cały rok


I-II

dyrektor,

wszyscy nauczyciele

 

Współpraca z MDK, z przedszkolami, szkołami

 • Uczestniczenie w imprezach organizowanych przez instytucje
 • Przygotowywanie występów dla dzieci ze Szkoły Specjalnej
 • Udział dzieci nauczania zintegrowanego w przedszkolnych uroczystościach
 • Udział w prezentowanych przedstawieniach teatralnych

wg zaproszeń

cały rok

Dyrektor

wszyscy

nauczyciel

 
Współpraca z biblioteką dziecięcą
 • Uczestniczenie w zajęciach bibliotecznych.
 • Uczestniczenie w zaplanowanych przedsięwzięciach biblioteki
 • Uczestniczenie w konkursach organizowanych przez bibliotekę.
 • Prezentacja twórczości plastyczno-technicznej dzieci.
 • Założenie dzieciom kart bibliotecznych - wypożyczanie książeczek
1 raz/m-c nauczyciel – łącznik z biblioteką  

Współpraca z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Komendą Powiatową Policji

 

 • Udział w konkursach plastycznych
 • Spotkania edukacyjne „Bezpiecznie z Pyrkiem”
 • Wycieczki do Jednostek Powiatowych
 • Wycieczka do WORD
 • Przeprowadzenie Próbnej ewakuacji

Wg harmonogramu

IV

X

Nauczyciele, dyrektor  
Współpraca z Nadleśnictwem Podanin
 • Wycieczka do lasu „Święto Pieczonego Ziemniaka”
 • Spotkania edukacyjne z pracownikiem nadleśnictwa.

X

III

Nauczyciele  
Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
 • Indywidualne konsultacje ze specjalistami.
 • Udział  rodziców i nauczycieli w warsztatach organizowanych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
 • Informowanie rodziców o możliwości diagnozy dzieci dotyczącej gotowości szkolnej-
 • Spotkanie z psychologiem Poradni -Psychologiczno Pedagogicznej
 

Wg potrzeb

- roku szkolnego 2015/2016

Nauczycielki wszystkich grup  

Opracowana koncepcja pracy przedszkola została przedstawiona rodzicom.

Rodzice:……………………………………………..

Rada Pedagogiczna :                                                                    Dyrektor:

1…………………………………                                 ………………………………                                   

2…………………………………

3…………………………………

4…………………………………

5…………………………………

6…………………………………:

7………………………………...

8.................................................

9.................................................

10...............................................

11...............................................

12..............................................

13...............................................

14................................................

 

 

                   


 

Copyright © 2024 Przedszkole nr 5  Rights Reserved.