ZASADY WYDAWANIA DZIECI OSOBOM UPOWAŻNIONYM PRZEZ RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
 
 
Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu przekazania dziecka rodzicom ( prawnym opiekunom ). lub upoważnionej osobie.
Na pierwszym zebraniu organizacyjnym z rodzicami poinformować należy o zasadach przyprowadzania i odbioru dzieci.
W każdej grupie założyć teczkę „ Osoby upoważnione do odbioru dziecka z przedszkola w Grupie …”, i przechowywać w niej oświadczenia.( według załączonego wzoru) od rodziców .